PL EN


2019 | 46 | 8(545) | 30-36
Article title

POSTRZEGANIE FUNDACJI WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY CHORE LUB NIEPEŁNOSPRAWNE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
PERCEPTION OF A FOUNDATION HELPING DISEASED AND DISABLED PEOPLE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny wzrost liczby fundacji, upowszechnienie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego oraz wiele rozbieżnych opinii ukazujących się w mediach na tematy związane z pomaganiem obligują do podjęcia aktualnej analizy w tym zakresie. Celem artykułu jest zbadanie postawy oraz aktywności społeczeństwa polskiego do pomocy innym, analiza, czy stopień zaufania do fundacji wpływa na aktywną postawę społeczeństwa do pomocy potrzebującym oraz próba oceny, czy miejsce zamieszkania i poziom zamożności wpływają na postrzeganie fundacji oraz pomoc chorym i niepełnosprawnym. W przeprowadzonym badaniu ilościowym grupę badaną stanowiło losowo wybranych 213 respondentów. Jednostki badane zostały zdefiniowane za pomocą doboru celowego z 9 miejscowości, położonych w różnych częściach Polski. Ankieta zawierała 40 pytań różnego typu, a badanie przeprowadzone zostało metodą badawczą CAPI z użyciem urządzenia mobilnego (tablet). Wykonano serię testów statystycznych sprawdzającą zależności między pytaniami, dzięki którym udało się osiągnąć cele badawcze. Przeprowadzone badanie nie wykazało związku między postrzeganiem fundacji wspomagających osoby chore lub niepełnosprawne a miejscem zamieszkania oraz poziomem zamożności w postawionej hipotezie. Zbadanie postawy oraz aktywności społeczeństwa do pomocy osobom potrzebującym dostarczyło szczegółowej wiedzy w tym zakresie. Odpowiedzi ankietowanych wykazały, że większość badanych chciałaby wspierać potrzebujących. Wskazuje również jako konieczną potrzebę zmiany organizacji systemu pomocy osobom chorym lub niepełnosprawnym. Stopień zaufania do fundacji ma wpływ na aktywną postawę do pomocy.
EN
A dynamic increase in number of foundations, popularization of 1% of tax transferring to public benefit organizations, a wide array of differing opinions in media concerning financial support oblige to conduct an up-to-date research in this area. This article is aimed at the following: examining Poles’ attitude and engagement in helping others; detecting whether the level of trust to a foundation has an impact on society’s active attitude towards support. Examining whether a place of living and wealthiness level influence perception of a foundation, as well as helping diseased and disabled people. The conducted quantitative study included 213 respondents. Studied individuals were defined by nonprobability sampling from 9 localities in different parts of Poland. The questionnaire contained 40 questions of various types. The study was conducted with help of a tablet using CAPI method. A series of statistical tests was carried out to check dependence between the questions, that helped to reach the aims of the study. The conducted research detected no connection between attitude towards a foundation supporting diseased or disabled people and a place of living or a level of wealthiness in hypothesis. Examining a society’s attitude and active engagement towards diseased and disabled people provided with detailed knowledge in this field. The answers of the responders indicate that most of them would like to participate in supporting people in need. Moreover, they consider it a necessity to restructure the system supporting diseased and disabled people. As it could be assumed, the level of trust towards foundation effects active engagement in support.
Year
Volume
46
Issue
Pages
30-36
Physical description
Contributors
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
  • Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016), Polskie organizacje pozarządowe 2015, „Stowarzyszenie Klon/Jawor”, s. 94.
  • CBOS (2016), Dobroczynność w Polsce, Komunikat z badań nr 40, Warszawa, s. 4–8.
  • Charycka B., Gumkowska M. (2019), Raport: Kondycja organizacji pozarządowych 2018, „Stowarzyszenie Klon/Jawor”, s. 9, 11, 15, 23, 27.
  • Stańdo-Górowska H. (2018), Koszty działalności fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności – wyniki badań, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 55, s. 475.
  • Żemojtel-Piotrowska M., Baran T., Piotrowski J. (2011), Postawy roszczeniowe a system wartości w ujęciu Shaloma Schwartza, „Psychologia Społeczna”, nr 6(2), s. 155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7709e99e-1bcf-4af1-97fa-604216f00e7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.