PL EN


2018 | 44 | 2 (168) | 155–187
Article title

Polska wobec wyzwań polityki imigracyjnej w kontekście portugalskich doświadczeń

Content
Title variants
EN
Poland and a challenge of immigration policy in the context of Portuguese experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia prowadzonego w tym artykule wywodu jest teza o istniejących między Polską a Portugalią podobieństwach z zakresu zagadnień migracyjnych. W pierwszym rzędzie, celem wykazania owych podobieństw, autorka prześledziła historię Portugalii z perspektywy migracyjnej od czasów wielkich odkryć geograficznych. Jednocześnie wybrane portugalskie doświadczenia odniesiono do sytuacji Polski w omawianym zakresie. Następnie przybliżono wdrożone w Portugalii określone rozwiązania o charakterze politycznym, które wpisują się w ramy – wysuwanych przez Rafała Matyję, Annę Siewierską-Chmaj i Konrada Pędziwiatra – poszczególnych postulatów zasadniczych wytycznych polskiej doktryny imigracyjnej. A wspomnianymi postulatami są: po pierwsze, udzielanie ochrony uchodźcom; po drugie, działanie na rzecz szeroko pojmowanej repatriacji; po trzecie, otwarcie na migrantów z Europy, a także z innych zbliżonych do niej pod względem kulturowym obszarów i dostrzeżenie w nich potencjalnych współobywateli oraz po czwarte, przedsiębranie działań mających na celu sprowadzenie do Polski wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców.
EN
The thesis that there is a resemblance between Poland and Portugal in the field of migration issues is serving as a starting point for this article. First of all, the author looks at the history of Portugal since the Age of Exploration from a migration perspective. At the same time, the chosen events of Portuguese history refer to the situation of Poland within the scope of this article. Then, the author describes specific political solutions implemented in Portugal, which are compatible with a suggestion for the fundamental guidelines on the Polish immigration doctrine put forward by Rafał Matyja, Anna Siewierska-Chmaj, and Konrad Pędziwiatr. Those guideposts are: firstly; protection for refugees, secondly; working for broadly understood repatriation, thirdly; being open to migrants from Europe, as well as from other culturally similar areas and identifying them as potential fellow citizens, fourthly; undertaking a task aimed at bringing highly qualified foreigners to Poland.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-770eef49-b340-4813-acf1-a8b748b16088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.