PL EN


Journal
2012 | 1 | 147-154
Article title

Spotřebitelské důchody na počátku krizového vývoje hospodářství

Content
Title variants
EN
Consumer Incomes in the Early Crisis Development of the Economy
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Příspěvek je věnován dílčímu aspektu zkoumání životní situace spotřebitele - rozboru důchodových ukazatelù. Primárním datovým zdrojem byly výsledky národního modulu šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions), který lze považovat za nástupnick ý nástroj Statistiky rodinných účtù. Zvoleným obdobím byl rok 2008, v němž se turbulence na finančním trhu přelily a v druhém pololetí naplno projevily v reálné ekonomice a mohly být tak zaznamenány přímé spotřebitelské dopady. Základní proměnnou výzkumu byla výše příjmů konkrétních domácností. Průměrný měsíční příjem na jednoho člena domácnosti byl kalkulován podílem disponibilního příjmu a počtu fyzických členù domácnosti. Použitý postup umožňuje názornější prezentace výsledků, nicménì není možné provádět mezinárodní komparace (pro tyto je třeba provést přepočet dle tzv. ekvivalizovaného počtu členů). Vypočtené hodnoty sloužily k určení počtu příjmově ohrožených domácností, přičemž kritériem této klasifikace bylo dosažení, resp. nedosažení příjmu na úrovni 60 % mediánu celého souboru. Odvozeným krokem bylo zjištění tzv. hloubky chudoby neboli průměrného důchodového de citu ohrožených domácností. Nerovnosti v dosahovaných příjmech byly analyzovány pomocí znázornění kumulativní distribuční funkce důchodové a populační proměnné Lorenzovou křivkou a následně výpočtem Giniho koeficientu. Závěrem byla zjištění o dosavadním neprojevení se krizového vývoje ekonomiky ani rostoucí tenze na trhu práce v důchodové situaci domácností ve zkoumaném období.
EN
The paper deals with analysis of income indicators as one of the partial aspects of consumer living condtions research. The primary data source were the results of the survey EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions), which can be regarded as the successor of the Household Budget Survey. The period chosen was the 2008 in which the turbulence shifted from the financial markets to the real economy. The basic research variable was the amount of the income of specific households. Average monthly income per household member was calculated by the share of disposable income and the number of physical members of the household. Such procedure allows more illustrative presentations of results but it is not suitable for international comparisons (for these the conversion according to the equivalised number of members would be necessary). Calculated values were used to determine the number of at-risk-of-poverty households, while this classification criterion was whether the household achieved at least 60 % of the income median. The derived step was the determination of the depth of poverty which means the average income decit of these households. Inequalities in income achieved were analyzed using the cumulative distribution function of income and population variables visualized by the Lorenzo curve and then by calculating the Gini coecient. Conclusion of the paper was that during the examined period neither the economic development crisis nor the rising tensions in the labor market have reflected in the household income situation so far.
Journal
Year
Volume
1
Pages
147-154
Physical description
Dates
published
2012-06-20
Contributors
  • Mendelova univerzita v Brně
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7717a1e8-29aa-4e7a-97c5-3e1d29f746f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.