PL EN


2013 | 2(81) | 77-85
Article title

Osoby o niskich kwalifikacjach a uczenie się pozaformalne i nieformalne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Low-skilled people and nonformal and informal learning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształcenie ustawiczne i nieformalne formy kształcenia i szkolenia zawodowego preferują uczenie się poprzez praktyczne doświadczenie. Pomysł ten wspierany jest przez innowacyjne rozwiązania takie jak e-pakiety, które wspierają pracowników w czasie wykonywania zadań zawodowych. Wpływa to na poprawę kompetencji pra-cowników, co sprawia, że samokształcenie i doskonalenie umiejętności jest możliwe w dogodnym momencie czy w wybranym miejscu. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach należy także dążyć do zwiększenia efektywności i mobilności kształce-nia i szkolenia zawodowego. Dlatego też, problemy rozwiązywane w projekcie Skills¬Up koncentrują się wokół następujących zagadnień: • W jaki sposób połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem i szkoleniem zawo-dowym osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji? • Jak zwiększyć efektywność, mobilność i elastyczność kształcenia i szkolenia za-wodowego? Projekt SkillsUp promuje innowacyjne sposoby kształcenia i szkolenia zawodo-wego, skupiając się wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a także zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy w specjalności suchej zabudowy. Zgodnie z założeniami celów projektu nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane przez określenie zasad z wykorzystaniem koncepcji Europejskiego Sys-temu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)
EN
The paper presents experiences of partners (Poland, Romania, Italy) who in the years 2011–2012 carried out the Leonardo da Vinci project – Transfer of Innovations having an acronym SkillsUp. The Project promotes innovative methods of vocational education and training (VET) focusing on enhancing efficiency and attractiveness of teaching methods and bringing the learning effects closer to the needs and requirements of the labour market. The problems solved in the SkillsUp Project concentrate on linking the labour market needs to vocational education and training of low-skilled or unqualified people and are oriented towards attainment of competences in the field of Technology of Interior Drywall Systems.
Year
Issue
Pages
77-85
Physical description
Dates
printed
2013-06-20
Contributors
  • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
References
  • Bednarczyk H. (2008), Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji. ITeE – PIB, Radom
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-771e20f8-0d52-4ba8-b491-199476c3197b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.