Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 170-180

Article title

Aktywność wewnętrzna organizacji ukierunkowana na budowanie trwałych relacji z pracownikami z perspektywy społecznej odpowiedzialności

Authors

Content

Title variants

EN
Internal activity of the organization focused on building lasting relationships with employees from the perspective of social responsibility

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę analizy działalności organizacji z perspektywy społecznej odpowiedzialności w wymiarze wewnętrznym. Aktywność wewnętrzna ukierunkowana głównie na budowanie pożądanych relacji z pracownikami znajduje pozytywne przełożenie na pozycję rynkową firmy. Autorka postawiła sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób organizacje angażują się w realizowanie inicjatyw w odniesieniu do pracowników jako kluczowych interesariuszy wewnętrznych oraz jakie dają one rezultaty.
EN
This article attempts to analyze the activity of the organization from the perspective of social responsibility internally. Intrinsic activity mainly directed towards the construction of the desired relations with employees is a positive impact on the company's market position. The author has set itself the task, whose aim was to find an answer to the question – how the organizations involved in the implementation of initiatives in relation to the employees as key internal stakeholders and what they produce results.

Year

Volume

233

Pages

170-180

Physical description

Contributors

author

References

 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bartkowiak G., Krugiełka A. (2012), Uwarunkowania i korzyści dla pracownika i organizacji, Wyd. Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Gniezno, s. 17, za: Rybak M. (2008), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chojnacka M. (2010), Idea społecznej odpowiedzialności, etyki i zrównoważonego rozwoju jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie polskich organizacji projakościowych [w:] E. Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2010.
 • Gableta M. (2006), Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem pracy [w:] M. Gableta (red.), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Jastrzębska E. (2011), System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznego wdrażania koncepcji CSR [w:] R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju, Wyd. UMK, Toruń.
 • Jednoralska A. (2013), Instrumenty wspierające rozwój zawodowy pracowników [w:] K. Klincewicz (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Karwacka M. (2011), Realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerstwa przedsiębiorstw i NGO'S [w:] R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju, Wyd. UMK, Toruń.
 • Kowalczyk J. (2009), Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją, CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalczyk J. (2010), Etyka, odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją [w:] E. Skrzypek (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Męcina J. (2011), Standardy w stosunkach pracy i dialog społeczny a społeczna odpowiedzialność biznesu [w:] M. Bernatka, J. Bogdanienko, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wyd. Uniwesytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Nogalski B., Śniadecki J. (2009), „Dobro najwyższe” w kontekście nieetycznego zarządzania organizacją przez przedsiębiorców. Próba identyfikacji i diagnozy [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42.
 • Nowak-Lewandowska R. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 42.
 • O'Sullivan G. (2011), Przywództwo w dobie CSR i PR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 89.
 • Olejniczak K. (2012), Społeczna odpowiedzialność a kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Strategia Społecznej Odpowiedzialności, Systemy informatyczne Set (h) sp. z o.o. wraz z mapą interesariuszy, s. 20 (z dn. 7.02.2015).
 • [www 1] www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 12.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7723ae28-bd7c-441e-a3e3-354490ddab1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.