PL EN


2012 | 5(88) | 77-88
Article title

Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa

Authors
Content
Title variants
EN
The Effectiveness of Motivating Tools in an Environment of Cultural Diversity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pracowników każdej organizacji postrzegać można w kategoriach cennego zasobu. Jeśli efektywność i wartość rosną, pracownicy mają odpowiednią motywację do pracy. W celu stymulowania poziomu motywacji pracowników organizacje wprowadzają określone systemy, na ogół zgodne z wartościami kultury korporacyjnej danej firmy. Wartości te, zwłaszcza jeśli chodzi o korporacje międzynarodowe, bywają konfrontowane z wartościami wyznawanymi w kraju, w którym dana korporacja funkcjonuje. Niedopasowanie wartości może wpłynąć na nieskuteczność systemu motywacyjnego. Uniwersalnym bodźcem są pieniądze. Przeprowadzone badania wskazują jednak, że w subiektywnej ocenie wielu pracowników, skuteczniej niż bodźce materialne oddziałują na nich bodźce niematerialne.
EN
The employees of every organization can be perceived in categories of valuable resources. The effectiveness and value of such a resource grows if the workers have the proper motivation to work. In order to stimulate the motivational level of employees, organizations introduce defined motivational systems that are usually in agreement with the corporate culture of the given company. These values, especially in the case of international corporations, tend to be confronted with values recognized in the various countries in which the given corporation operates. A mismatch of values may result in an ineffective motivational system. Money is the universal stimulant. However, research shows that in the subjective assessment of many workers, intangible stimuli are more effective than tangible ones.
Year
Issue
Pages
77-88
Physical description
Document type
Research Communiqués
Dates
published
2012-10-15
Contributors
author
 • Continental Opony Polska Sp. z o.o., Warsaw, Masovian District, Poland
References
 • Bessel I., Dics B., Wysocki A., Kepner K. (2002), Understanding motivation: an effective tool for managers, University of Florida HR017.
 • Borkowska S. (2007), Motywacja i motywowanie, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 • Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Measuring job satisfaction in surveys – Comparative analytical report, [www.eurofound.europa.eu], 13 października 2011.
 • Field A. (2009), Discovering statistics using SPSS, SAGE, London.
 • Groysberg B., Lee L. E., Nohria N. (2008), Motywacja pracowników: nowy skuteczny model, „Harvard Business Review” (polska edycja), nr 65/66.
 • Herzberg F., Mausner B., Bloch Snyderman B. (2010), The Motivation to Work, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków.
 • McClelland D. C. (2009) [wyd. oryg. 1987], Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w zarządzaniu, Difin S.A., Warszawa.
 • Piwowarczyk J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Sikorski C. (2006), Organizacje bez wodzów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Szaban J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Taylor F. W. (2006) [wyd. oryg. 1911], The principles of scientific management, Cosimo Classics, New York.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005), Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Vroom V.H., Work and Motivation, Jossey-Bass Classics, San Francisco 1994 [wyd. oryg. 1964]
 • Wiley C. (1997), What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys, „International Journal of Manpower”, vol. 18 (3), s. 263-280.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77248aba-e6b0-4a2a-b5f1-c804c9e1e74c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.