PL EN


2020 | vol. 64, nr 9 | 57-70
Article title

Perception of the Internet of Things in consumer applications in the context of intergenerational differences

Content
Title variants
Postrzeganie Internetu Rzeczy w zastosowaniach konsumenckich w kontekście różnic międzypokoleniowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article attempts to determine how members of different generations perceive the Internet of Things (IoT) in consumer applications, and whether despite its growing popularity, intergenerational differences in terms of the perception of IoT technology are significant. An intergenerational comparative analysis was conducted based on CAWI study results. The data for the analysis came from a sample of 241 respondents. In light of the obtained results, the hypothesis assuming that members of individual generations differ significantly in terms of the perceived utility of the IoT devices in consumer applications was not confirmed. The influence of age as a variable differentiating the perception of possibilities of application of the Internet of Things in various economic sectors was also not confirmed.
PL
Celem artykułu była próba ustalenia, jak przedstawiciele różnych pokoleń postrzegają Internet Rzeczy (IoT) w zastosowaniach konsumenckich oraz czy pomimo wzrostu popularności aplikacji IoT różnice międzypokoleniowe w zakresie percepcji technologii i urządzeń Internetu Rzeczy są istotne. Międzypokoleniową analizę komparatywną przeprowadzono na podstawie własnego badania, zrealizowanego za pomocą ankiety internetowej (CAWI), na próbie 241 respondentów. W świetle uzyskanych wyników nie potwierdzono hipotezy zakładającej, iż przedstawiciele poszczególnych generacji różnią się istotnie w zakresie postrzegania użyteczności urządzeń Internetu Rzeczy w zastosowaniach konsumenckich. Nie potwierdzono także wpływu wieku jako zmiennej różnicującej postrzeganie możliwości zastosowania Internetu Rzeczy w różnych sektorach gospodarki.
References
 • Ashton, K. (2009). That ‘internet of things’ thing. RFiD Journal, 22(7), 97-114.
 • Bennett, S., Maton, K., and Kervin, L. (2008). The “digital natives” debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775-786.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-219.
 • Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Ghaffari, K., Lagzian, M., Kazemi, M., and Malekzadeh, G. (2020). A comprehensive framework for Internet of Things development. A grounded theory study of requirements. Journal of Enterprise Information Management, 33(1), 23-50.
 • Giddens, A., and Sutton, P. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goodman, L. A. (1961). Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32(1), 148-170.
 • Goota, M. J., Rozendaalb, E., Opreec, S. J., Ketelaarb, P. E., and Smita, E. G. (2018). Media generations and their advertising attitudes and avoidance: A six-country comparison. International Journal of Advertising, 37(2), 289-308.
 • Gregor, B., and Kaczorowska-Spychalska, D. (2018). Homo Cyber Oeconomicus – nowy wymiar zachowań konsumenckich. In B. Gregor, D. Kaczorowska-Spychalska (ed.), Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hung, K., Gu, F., and Yim, C. (2008). A social institutional approach to identifying generation cohorts in China with a comparison of American consumers. Journal of International Business Studies, (38), 836-853.
 • IAB Polska. (2015). Internet Rzeczy w Polsce. Retrieved from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
 • Jasiulewicz, A. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie marketingu mobilnego na rynku żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41(1), 315-326.
 • Kiełtyka, L., and Zygoń, O. (2018). Współczesne formy komunikacji – jak zarządzać z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i Wszechrzeczy. Przegląd Organizacji, (2), 24-32.
 • Kokot, W., and Kolenda, P. (2015). Czym jest Internet Rzeczy, In Internet Rzeczy w Polsce. IAB Polska. Retrieved from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf.
 • Kolenda, P. (2015). Internet Rzeczy w Polsce. In Internet Rzeczy w Polsce. IAB Polska. Retrieved from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf
 • Kowalska, M. (2017). Korzyści zastosowania Internetu Rzeczy w sektorze handlu detalicznego, Marketing i Rynek, (9), 183-189.
 • Kwiatkowska, E. M. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(3), 60-70.
 • Leszczyńska, E. (2019). Polacy w sieci. Analiza przemian użytkowania Internetu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. Kraków: SPSS Polska Sp. z o.o.
 • Mazurek-Łopacińska, K., and Sobocińska, M. (2016), Consumer Intelligence w kontekście kierunków rozwoju badań marketingowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (459), 11-19.
 • Mącik, R. (2016). Internet rzeczy – postrzegane przez młodych konsumentów korzyści i zagrożenia – wyniki badań wstępnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (4), 11-27.
 • Mącik, R. (2017). The Adoption of The Internet of Things by Young Consumers – an Empirical Investigation. Economic and Environmental Studies, 17(2), 363-388.
 • Mącik, R. (2018). Postrzeganie i użytkowanie technologii Internetu Rzeczy przez młodych konsumentów – wyniki badań. In Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska (Eds.), Internet of Things. Nowy paradygmat i metodologia (pp. 224-245). Warszawa: Difin.
 • Michałowski, B., Przegalińska, A., and Poniewierski, A. (2018). Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski, Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 • Ministerstwo Cyfryzacji. (2019). IoT w polskiej gospodarce. Retrieved from www.gov.pl/cyfryzacja
 • Morbitzer, J. (2013). Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Biblioteka Gerontologii Społecznej, (1-2), 15-34.
 • Patel K. K., Patel S. M., Scholar P., and Salazar C. (2016). Internet of things-IOT: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application & future challenges. International Journal of Engineering Science and Computing, May, 6122-6131.
 • Porter, M. E., and Hepplemann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, October. Retrieved from https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies
 • Rohm, A. J., Gao, T., Sultan, F., and Pagani, M. (2012). Brand in hand: A cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing. Business Horizons, 55, 485-493.
 • Seetharaman, A., Patwa, N., Saravanan, A. S., and Sharma, A. (2019). Customer expectation from the Industrial Internet of Things (IIOT). Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1161-1178.
 • Spiru, L., Paul, C., Velciu, M., Voicu, A., and Marzan, M. (2019). Understanding elderly user experience on the use of new technologies for independent living (International Conference on Health Informatics and Medical Systems HIMS’19 Proceedings, 65-68).
 • Sułkowski, Ł., and Kaczorowska-Spychalska, D. (Ed.) (2018). Internet of Things. Nowy paradygmat rynku. Warszawa: Difin.
 • Tkaczyk, J. (2018). Konsument w Internecie. In G. Mazurek (Ed.), E-Marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka. Warszawa: Poltext, 53-74.
 • Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., and Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Williams, K. C., and Page, R. A. (2010). Marketing to the generations. Journal of Behavioral Studies in Business, (3), 37-52.
 • Waśko, R. (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i internetu. In Z. Rykiel, J. Kinal (Ed.) Socjologia codzienności jako niebanalności (pp. 136-154). Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-772b72ad-e3a9-4bb1-bd47-65d981fc5bcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.