PL EN


2014 | 2(11) | 63-79
Article title

W połowie drogi między sektorami – klientyzm czy partnerstwo ? Organizacje pozarządowe jako aktorzy w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Halfway through the sectors – clientism or partnership? Non-governmental organizations as actors in the support system of persons with disabilities in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy w tekście zamierzają przedstawić rolę i potencjał organizacji pozarządowych we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Artykuł ma na celu konfrontację teorii z praktyką społeczną i tym samym wskazanie, jakie cechy współpracujących ze sobą organizacji (pozarządowych oraz jednostek administracji), formy prowadzonej współpracy oraz uwarunkowania całego systemu wsparcia społecznego mogą wzmacniać lub osłabiać mechanizmy integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a tym samym wynikające z tego konkretne efekty wspomnianej integracji. Punkt odniesienia stanowić będą zarówno dane zastane o kondycji trzeciego sektora w Polsce, jak również przede wszystkim wypowiedzi, pochodzące z wywiadów pogłębionych, dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z PFRON oraz innymi jednostkami administracji publicznej przy realizacji projektów na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami (cztery wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w Małopolsce ze środków PFRON, w latach 2008–2011, punkt widzenia przedstawicieli organizacji, pracowników administracji i bezpośrednich beneficjentów pomocy). Natomiast kontekst teoretyczny to perspektywa neoinstytucjonalna, nowe zarządzanie publiczne oraz prakseologiczne, czyli nakierowane na uzyskiwane efekty podejście do polityki społecznej.
EN
In the paper the authors intend to present the role and the potential of non-governmental organizations in supporting persons with disabilities. The aim of the article is to confront the theory with the social practice and thus to indicate what characteristics of cooperating organizations (NGOs and government entities), forms of cooperation and determinants of the whole social support system may enhance or weaken the mechanisms of social integration of persons with disabilities, and the resulting concrete results of the integration mentioned above. The reference point will be both data about the condition of the third sector in Poland as well as, and above all, responses from in-depth interviews on cooperation with non-governmental organizations with PFRON and other entities of public administration in the implementation of projects to support persons with disabilities (four selected projects realized in Lesser Poland from PFRON funding in 2008–2011, the point of view of representatives of organizations, administrative staff and direct beneficiaries of the support). Whereas the theoretical context stands for a neo-institutional perspective, new public and praxeological management, which is an approach to social policy focused on the achieved results.
Year
Issue
Pages
63-79
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Jagieloński
author
  • Uniwersytet Jagieloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-772d7bdb-d1c0-491d-97ad-e84b9692a3f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.