PL EN


2010 | 26 | 43-66
Article title

Kapłaństwo jako dar z siebie w życiu i myśli Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
Priesthood as the gift of selfgiving in the life and thought of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za pewnego rodzaju „klucz interpretacyjny” teologii kapłaństwa w ujęciu Jana Pawła II można uznać teologiczną i antropologiczną kategorię „daru z siebie”, poprzez który człowiek najpełniej może zrealizować swoje życiowe powołanie. „Dar z siebie” staje się podstawowym warunkiem uczestnictwa i budowania wspólnoty osób (communio personarum). W takiej perspektywie powołanie kapłańskie, jako spotkanie osób dokonujące się w dialogu pomiędzy Bogiem a człowiekiem, prowadzi do odkrycia dynamizmu „daru z siebie”. Według Jana Pawła II powołanie kapłańskie jest darem i tajemnicą. Otrzymany i przyjęty dar powołania wzywa bowiem do odpowiedzi nań poprzez wolny i bezinteresowny dar z samego siebie dla Boga i dla ludzi. Ta wzajemność w postawie daru odkrywa głębię tajemnicy miłości, która jako caritas pastoralis stanowi zasadę jednoczącą życie i posługę prezbitera. Kapłańska postawa Jana Pawła II jest najlepszym potwierdzeniem jego nauczania na temat kapłaństwa jako „daru z siebie”, a jednocześnie to nauczanie jest odzwierciedleniem jego osobistej świętości kapłańskiej.
EN
The theological and anthropological category of “the gift of selfgiving”, through which a man can fully realize his life vocation, can be accepted as a certain kind of “interpretative key” of priesthood theology seen by John Paul II”. The gift of selfgiving” becomes the vital condition of participating and building community of people (communio personarum). In such a perspective, priestly vocation, as the meeting of persons done in the dialogue between God and a human being, leads to discovering dynamism of the “gift of selfgiving”. According to John Paul II, priestly vocation is a gift and a mystery. For received and accepted gift of vocation calls for accepting it by free and unbiased gift of selfgiving for God, and for people. This mutuality in the attitude of the gift, discovers the depth of the mystery of love, which as caritas pastoralis constitutes the rule, uniting the life and ministry of the presbyter. Priestly attitude of John Paul II is the best confirmation of his teaching about priesthood as “the gift of selfgiving” and at the same time this teaching is the reflection of his personal priestly holiness.
Year
Issue
26
Pages
43-66
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 85, 1: CCL 39.
 • Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze warszawskiej, w: Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce, 25‒28 maja 2006, Marki 2006.
 • Benedykt XVI, Rok Kapłański będzie czasem pogłębienia misyjnego wymiaru kapłaństwa. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa (16.03.2009), „L’Osservatore Romano” 30(2009), nr 5.
 • Bramorski J., Nawrócenie jako droga do Ojca, „Studia Gdańskie” 2000.
 • Bramorski J., Rozpalić charyzmat Boży. Permanentna formacja kapłanów w świetle aktualnych wskazań Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 2005, z. 2.
 • Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996.
 • Castellano Cervera J., La rilettura della fede in Giovanni della Croce (1948) e il magistero odierno di Giovanni Paolo II. Continuità e novità, w: E. Kaczyński (red.), Fede di Studioso e Obbedienza di Pastore, Roma 1999.
 • Gajda P. M., Wybrany, konsekrowany i posłany. Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2006.
 • Gerhards A., „In persona Christi” – „in nomine Ecclesiae”. Obraz ról posługi kapłańskiej według świadectw anafor orientalnych, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2005.
 • Ignacy Antiocheński, List do Efezjan, w: Liturgia Godzin, t. 3, Poznań 1987.
 • Jan Paweł II Adhortacja O formacji kapłanów we współczesnym świecie „Pastores dabo vobis”.
 • Jan Paweł II, Być kapłanami według Serca Chrystusa. Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej (6 marca 2003), 2, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 5.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. kanonizacyjnej bł. Kingi (Stary Sącz, 16.06.1999), 4, w: Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1989 roku. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1989 roku. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników plenarnego posiedzenia Kongregacji ds. Duchowieństwa (23.11. 2001), „L’Osservatore Romano” 2002, nr 4.
 • Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
 • K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1986, s. 45.
 • Kaczyński E., Moje spotkania z Janem Pawłem II, Warszawa 2008; Katechizm Kościoła Katolickiego.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej.
 • Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, 233, Turyn 1982, s. 177.
 • Międzybrodzki J., Duchowość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2007.
 • Navone J., Dono di sé e communione. La Trinità e l’umana realizzazione, Assisi 1990.
 • Nawrot J., Pojęcie kapłańskiej „caritas pastoralis”, „Studia Gdańskie” 2000, t. 13.
 • Paweł VI, Evangelii nuntiandi.
 • Poniewierski J., Gesty Jana Pawła II, Kraków 2006.
 • Porosło K., Jak należy rozumieć formułę „in persona Christi” ?, w: L. Wołowski (red.), Z wami jestem chrześcijaninem, Kraków 2010.
 • Ratzinger J., Nowa ewangelizacja, „L’Osservatore Romano” 2001, nr 6, s. 35‒39.
 • Rupnik M. I., Gli si gettò al collo, Roma 1997.
 • Simon H., Skończyć z celibatem?, „Pastores” 2010, 47.
 • Sinka T., Zarys liturgiki, Gościkowo‑Paradyż 1985.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii.
 • Szcześniak J., Stały spowiednik, „Pastores” 2009, nr 3.
 • Szmydki R., Miejsce pieniądza, „Pastores” 2010, nr 46.
 • Urs von Balthasar H., Odpowiedź wiary, Poznań 2007.
 • Vanhoye A., Doskonałość, w: STB.
 • Varillon F., Pokora Boga, Paryż 1982.
 • Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000.
 • Wojtyła K., Notatki na marginesie Konstytucji „Gaudium et spes”, „Ateneum Kapłańskie” 1970, z. 1.
 • Wróbel R., Nie skorzystał ze sposobności…, „Pastores” 2009, nr 43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-772d8d8c-5014-4db5-84d2-784efe5b6341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.