Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1/2012 (35) t.1 | 119-146

Article title

Wpływ akcesji Polski do UEM na funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw w aspekcie planowania działań sprzedażowych

Authors

Content

Title variants

EN
Influence of Polish accession to the EMU on the functioning of Polish enterprises in the aspect of the planning of sales activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono, z punktu widzenia teorii i praktyki badawczej, problematykę sposobów przygotowywania się polskich firmy do podejmowania działań sprzedażowych w warunkach przyjęcia przez Polskę waluty euro. Przedmiotem dociekań stał się problem świadomości przedsiębiorstw na temat konieczności redefinicji strategii i obszarów sprzedaży po wejściu Polski do strefy euro, a także działań, jakie podjęły i zamierzają podjąć przedsiębiorstwa w związku z uzyskaniem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym lub międzynarodowym. Omawiając zagadnienie, oparto się na się na przeglądzie literatury tematu i badaniach własnych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Dolnego Śląska.
EN
The article presents, from the standpoint of theory and practice of research, issues of how to prepare to take the Polish company sales activities in terms of Poland's adoption of the euro. The subject of inquiry has become a problem of awareness of enterprises of the need to redefine strategies and sales areas after Polish accession to the euro area, as well as the actions the companies have taken and intend to take in connection with obtaining or maintaining stable competitive position a far as the domestic and international markets are concerned. The discussion was based on the review of literature and the present study conducted among enterprises operating in the area of Lower Silesia.

Keywords

Year

Pages

119-146

Physical description

Dates

published
2012-02-15

Contributors

author

References

 • Bartosik, K. 2009. Wejście do strefy euro a zróżnicowanie wynagrodzeń. Studia Ekonomiczne, nr 1–2.
 • Bednarek-Sekunda, E. i D. Witkowski 2010. Przygotowanie sektora przedsiębiorstw niefinansowych do wprowadzenia euro. Europracownia, nr 3, s. 8–29.
 • Borkowski, P. 2008. Wpływ wprowadzenia euro na ryzyko w działalności przedsiębiorstw, w: J. Ostaszewski (red.) Polska w strefie euro. Szans i zagrożenia, s. 417–427. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Czaja, S. i E. Tyszkiewicz 1998. Funkcjonowanie firm i samorządów terytorialnych w warunkach Unii Europejskiej, Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP.
 • Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Pietrzykowski, M. i P. Tarka 2010. Opportunities and threats related to accession of Poland to the euro zone – perspective of polish enterprises, w: J. Bilski i E. Feder-Sempach (red.) The mechanism of functioning of EMU euro zone enlargement – the new members’ perspective, s. 55–65. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gorynia, M. (red.) 2002. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Gorynia, M. i B. Jankowska (red.) 2011. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 • Koronowski, A. 2009. Wybór strategii przystąpienia do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW, w: U. Płowiec (red.) Polityka gospodarcza a rozwój kraju, s. 45–56. Warszawa: PTE.
 • NBP 2011. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pdf, odczyt: 20.12.2011.
 • Penc, J. 2003. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Warszawa: Difin.
 • Pułaska-Turyna, B. 2011. Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin.
 • Roguska, B. 2011. Wprowadzenie euro w Polsce – akceptacja, skutki, uwarunkowania,
 • Komunikat z Badań CBOS, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4449, odczyt: 20.12.2011.
 • Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch– opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011 oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011, http://keralla.pl/images/files/Raport%20Sektora%20MSP_%20KerallaResearch%201Q11.pdf, odczyt: 21.12.2011.
 • Sobczyk, M. 2001. Statystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sora, A. 2009. Nastawienie Polaków do waluty euro, w: A. Sroka i A.K. Wojtaszczyk (red.) Polska na drodze do euro, s. 331–345. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Stankiewicz, J.M. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
 • Wajda-Lichy, M. i A.M. Dąbrowski 2010. Strategie rozszerzenia strefy euro, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Zeliaś, A., Pawełek, B. i S. Wanat 2002. Metody statystyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żołnowski, A. 2009. Wpływ członkowska Polski w UE na inwestycje zagraniczne, Warszawa: ekspertyza na zlecenie UKIE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7733cea8-cdb5-45d2-8238-20aaab9d1e9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.