PL EN


2019 | 107 Podróż, (E)migracja, pielgrzymka | 52-72
Article title

Przestrzenie migracji. Przypadek kina niemieckiego

Authors
Title variants
EN
SPACES OF MIGRATION. THE CASE OF GERMAN CINEMA
Languages of publication
Abstracts
PL
Tekst jest próbą możliwie najszerszego ujęcia kwestii migracji w filmie na przykładzie kina niemieckiego. Autorka wprowadza w tym celu cztery kategorie analityczne, w ramach których definiuje poszczególne konteksty kina migracyjnego – to jest tworzonego przez twórców o takim doświadczeniu oraz, choć niekoniecznie, poświęconego tej tematyce – przypisując im jednocześnie konkretne dzieła filmowe. Fiuk nazywa owe kategorie przestrzeniami, wywodząc relewantność tego określenia ze znaczenia, jakie dla fenomenu migracji posiadają właśnie rozmaite rodzaje przestrzeni: terytoria, sfery, obszary, pola, a następnie klasyfikuje je jako: przestrzeń czasu, miejsca, kultury i medium. Dodatkowo, by scharakteryzować kino migracyjne w Niemczech, posługuje się pojęciami postmigracji, transkulturowości oraz transnarodowości, odwołując się do istniejących teorii, ale też proponując własne rozumienie owych.
EN
The text is an attempt at the broadest possible approach to the issue of migration in film on the example of German cinema. To this end, the author introduces four analytical categories, within which she defines individual contexts of migratory cinema - that is, cinema created by artists with such experience and, although not necessarily, devoted to this subject - while assigning them specific film works. Fiuk calls these categories spaces, deriving the relevance of this term from the significance of various types of space for the migration phenomenon: territories, spheres, areas, fields, and then classifies them as: space of time, place, culture and medium. In addition, to characterize migration cinema in Germany, she uses the concepts of post-migration, trans-culturality and trans-nationality, referring to existing theories, but also proposing her own understanding of these terms.
Contributors
author
References
 • Abadan-Unat, Nermin. “Identity Crisis of Turkish Migrants, First and Second Generation.” In Turkish Workers in Europe, edited by İlhan Başgöz, Norman Furniss, 3-22. Bloomington: Indiana University Press, 1985.
 • Bauer, Patrick. “Wie im falschen Film.” Sz-magazin.sueddeutsche.de. October 8, 2010. //sz-magazin.sueddeutsche.de/kino-film-theater/wie-im-falschen-film-80695/.
 • Berlinghoff, Marcel. “Geschichte der Migration in Deutschland.” Bpb.de. May 14, 2018. //bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/252241/deutsche-migrationsgeschichte?p=all/.
 • Burg, Susanne. “Eltern sind halt auch etwas wahnsinnig Privates.” Deutschlandfunkkultur.de. July 9, 2016. //deutschlandfunkkultur.de/regisseurin-maren-ade-ueber-toni-erdmann-eltern-sind-halt.2168.de.html?dram:article_id=359540/.
 • Cumming, Jesse. “’Where Are the Men I Can Imagine on a Horse?’: Valeska Grisebach on ‘Western’.” Filmmakermagazine.com. March 12, 2018. //filmmakermagazine.com/104985-where-are-the-men-i-can-imagine-on-a-horse-valeska-grisebach-on-western/#.XTF57C2B2CQ/.
 • Dettke, Julia. “Der Skandal ist ein Märchen.” Zeit.de. September 1, 2014. //zeit.de/kultur/film/2014-09/fatih-akin-the-cut-venedig/.
 • Enneli, Çağlar. “Generation Turks’ Identity Politics in Germany through Following the Content of the Movie ‘Berlin in Berlin’.” Dergiler.ankara.edu.tr. Accessed July 24, 2019. //dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/71/1756/18636.pdf/.
 • Fiuk, Ewa. “’Szkoła berlińska’, czyli postulat filmu jako sztuki albo ‘tęsknota za ocaleniem opowieści’.” Kwartalnik Filmowy 101-102 (2018): 52-74.
 • Foroutan, Naika. “Die postmigrantische Perspektive: Aushandlungsprozesse in pluralen Gesellschaften.” In Postmigrantische Visionen. Erfahrungen – Ideen – Reflexionen, edited by Marc Hill, Erol Yıldız, 15-27. Bielefeld: Transcript, 2018.
 • Glick Schiller, Nina, and Basch, Linda, and Blanc-Szanton, Cristina. “Transnationalismus: Ein neuer analytischer Rahmen zum Verständnis von Migration.” In Transkulturalität. Klassische Texte, edited by Andreas Langenohl, Ralph Poole, Manfred Weinberg, 139-140. Bielefeld: Transcript, 2015.
 • Leweke, Anke. “Doppelrolle in Cannes.” Deutschlandfunkkultur.de. May 11, 2005. //deutschlandfunkkultur.de/doppelrolle-in-cannes.1013.de.html?dram:article_id=164957/.
 • Mazierska, Ewa, and Rascaroli, Laura. “Turyści, podróżnicy i współczesne kino transnarodowe.” Panoptikum 8 (2009): 126-145.
 • Oberwittler, Dietrich, and Kasselt, Julia. Ehrenmorde in Deutschland 1996-2005. Köln: Luchterhand, 2011.
 • Steffen, Carl. “Die Kümmeltürkin. Wywiad z Jeanine Meerapfel.” Arsenal-berlin.de. Accessed July 24, 2019. //arsenal-berlin.de/nc/en/berlinale-forum/archive/film-pdfs/action/getviewcatalog/category/hauptprogramm-1.html?tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=5213/.
 • Thrift, Matthew. „Valeska Grisebach on Western: ‘I was interested in western Europe’s fantasy of eastern Europe’.” Bfi.org.uk. April 13, 2018. , //bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/interviews/valeska-grisebach-western/.
 • Wojtyłło, Monika. “Komentarz autorski do filmu ‘Polska Love Serenade’.” Jpberlin.de. Accessed July 24, 2019. //jpberlin.de/m.wojtyllo/polski/Reżyseria.html/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7735421f-47a6-4f65-9356-f96987977035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.