PL EN


2014 | 4(10) | 31-43
Article title

Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów

Content
Title variants
EN
Evaluation research in education and its contexts regarding university level education of teachers and educationalists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule odniesiono się do badań ewaluacyjnych dotyczących edukacji i nowych kompetencji wymaganych od nauczycieli/ pedagogów, jakie pojawiły się w wyniku wprowadzenia ewaluacji do polskich szkół. Bazując na bogatym dorobku badań ewaluacyjnych, autorka stara się odnaleźć podejścia badawcze, stwarzające ciekawe możliwości wykorzystania ewaluacji w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. Zdając sobie sprawę z pułapek ewaluacji biurokratycznej, zdecydowanie kieruje się w stronę autoewaluacji, która może stać się, w jej przekonaniu, ważnym narzędziem wprowadzania zmian w polskich szkołach. Domknięcie artykułu stanowi analiza możliwości tworzenia/ wykorzystywania przestrzeni edukacyjnych dla autoewaluacji w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów, oparta na kilkuletnich doświadczeniach pracy ze studentami pedagogiki.
EN
This paper refers to the evaluation research conducted within the field of education and new competencies required for teachers/ educationalists that have emerged as a result of introducing the notion of evaluation into Polish schools. Based on extensive achievements of the evaluation research, it is attempted in the paper to discover research approaches which can create interesting possibilities for the application of evaluation in Polish education. Being aware of the pitfalls of bureaucratic evaluation, the author definitely favours self-evaluation that can, in her opinion, become an important tool when introducing changes into Polish schools. In its concluding section, the article analyzes the possibilities for establishing/ using educational space for self-evaluation within the framework of university level education of teachers and educationalists, based on many years’ experience in working with students of education.
Year
Issue
Pages
31-43
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Alkin M.C., Christie Ch.A. 2004, An Evaluation Theory Tree, sagepub.com/upm-data/5074_Alkin_Chapter_2.pdf (1.07.2014).
 • Brzezińska A. 2004, Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, w: Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa.
 • Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K. 2013, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Guba E.G., Lincoln Y.S. 1989, Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, London.
 • Hildebrandt A. 2001, Koncepcja rozwoju organizacyjnego szkoły Pera Dalina, w: Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, red. E. Potulicka, Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 • Illeris K. 2006, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Korporowicz L. 1997, Ewaluacja w edukacji, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Korporowicz L. 2011, Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją, w: Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, red. B. Niemierko, M.K. Szmigiel, Grupa Tomami, Kraków.
 • Korporowicz L. 2012, W poszukiwaniu ewaluacji rozwojowej, w: Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ligus R. 2012, Tutoring uczestniczący w akademickim kształceniu nauczycieli jako badanie w działaniu, w: Edukacyjne badania w działaniu, red. H. Cervinkova, B.D. Gołębniak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mertens D.M. 2010, Research and Evaluation in Education and Psychology, Sage Publications, Londyn.
 • Mazurkiewicz G. 2010, Interakcyjna misja ewaluacji, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym.
 • Konteksty, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mizerek H. 2010, Koloryt współczesnych badań ewaluacyjnych, w: Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, red. H. Kędzierska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Mizerek H. 2011, Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja, w: Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, red. B. Niemierko, M.K. Szmigiel, Grupa Tomami, Kraków.
 • Nizińska A. 2012, Uczenie się w szkołach wyższych w perspektywie badań europejskich. Ku nowym „kulturom uczenia się”, w: Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Norris N. 1993, Understanding Educational Evaluation, Care – Centre for Applied Reasearch in Education, Kagan Page, Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7735e501-a0a8-4806-840f-cdf394913868
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.