PL EN


2013 | 5 | 235-257
Article title

Problem podpisu pod dokumentem urzędowym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The issue of a signature under a public document
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podpis jest elementem konstytutywnym zarówno dokumentu urzędowego, jak i prywatnego, sporządzonego na nośniku papierowym oraz elektronicznym. Jego brak nie pozwoli na urzeczywistnienie woli wystawcy dokumentu, gdyż będzie on stanowił przeszkodę wprowadzenia dokumentu do obrotu prawnego. Problematykę podpisu jako części składowej dokumentu należy rozpatrywać na różnych płaszczyznach i w porównaniu z innymi znakami graficznymi – parafami. Podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tej problematyki będą: pojęcie podpisu, jego funkcje, treść podpisu, posługiwanie się jego skrótem bądź podpisem nieczytelnym, porównanie podpisu i parafy. Dalszymi kwestiami, nie mniej istotnymi, są klasyfikacja dokumentów i pojęcie dokumentu urzędowego, a także konsekwencje prawne związane z nieprzestrzeganiem wymogów prawnych co do treści i formy podpisu.
EN
A signature is a constitutive element of both public and private documents drawn up on paper or electronically. Its absence disables the materialisation of the document’s subject as it poses an obstacle during the introduction of the document into legal transactions. The issue of the signature as a constitutive element of a document should be examined at different levels and it should be compared to other visual elements – check signatures. The basic topics concerning this subject are: the notion of a signature, its functions, its content, using initials or illegible signatures, comparison between a signature and a check signature. Other matters of no less importance are document classifications and the public document notion as well as the legal consequences of non-compliance with legal requirements concerning the content and form of a signature.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
5
Pages
235-257
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77382389-df79-47bb-846f-bc4a56ef072a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.