PL EN


2019 | 4(34) | 1-20
Article title

New generations of students from the perspective of co-creating values at the university

Content
Title variants
PL
Nowe generacje studentów z perspektywy współtworzenia wartości w uniwersytecie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
At the turn of the 20th and 21st centuries, new paradigms emerged regarding the value creation in management and marketing in organizations. They causes also redefining the role of universities as a service organization and participants in the process of higher education (including especially students, lecturers, management). In this context, the current and important research problem appears to be the impact of new generations of students, exhibiting different attitudes and purchasing behaviors from on the image of a modern university. A particular challenge for the higher education organization is therefore the problem not only of creating and delivering the expected value as part of the education service, but the issue of shaping positive educational experiences with the active participation of actors in the entire education cycle. The aim of the article is to identify the attitudes and behavior of the young generation of students at Polish universities and to diagnose their potential in the process of co-creating the value of an educational service. By adopting the paradigm of co-creating a service based on variables such as co-production, relationships and experience, we can determine the possibilities of formulating the strategy and image of Polish universities. In particular we focus on chances of implementing the co-creating concept of an educational service at a higher level from a student's perspective. The article reviews secondary research based on foreign and polish literature and - on this basis - indicates different behavioral students styles and their readiness to participate in co-creating the educational service at the university. The diagnosis and final conclusions refer to the results of studies carried out in 2017 at selected polish economic universities, in the field of management, and published by Polish researchers in reputable scientific journals and books.
PL
Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się nowe paradygmaty dotyczące znaczenia wartości w zarządzaniu i marketingu w organizacjach. Nie pozostało to bez wpływu na postrzeganie roli uczelni jako organizacji usługowej i roli uczestników w procesie edukacji na poziomie wyższym (w tym zwłaszcza studentów, wykładowców, kierownictwa). W tym kontekście aktualnym i ważnym problemem badawczym jawi się wpływ nowych generacji studentów, przejawiających odmienne od dotychczasowych postawy i zachowania nabywcze, na wizerunek współczesnego uniwersytetu. Szczególnym wyzwaniem dla organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie jest problem nie tylko kreowania i dostarczania oczekiwanej wartości w ramach usługi kształcenia, ale kwestia kształtowania pozytywnych doświadczeń edukacyjnych z aktywnym udziałem uczestników biorących udział w całym cyklu kształcenia. Celem artykułu jest zatem identyfikacja postaw i zachowań młodego pokolenia studentów obecnych na polskich uczelniach oraz diagnoza ich potencjału we współtworzeniu wartości usługi w procesie kształcenia. Przyjmując – na podstawie analizy literatury - paradygmat dotyczący współtworzenia usługi w oparciu o takie zmienne, jak: współprodukcja, relacje i doświadczenie, możemy określić możliwości formułowania strategii i wizerunku polskich uczelni uwzględniając perspektywę różnych uczestników procesu kształcenia na poziomie wyższym: studentów, pracowników dydaktycznych, podmioty otoczenia biznesowego. W artykule dokonano przeglądu badań wtórnych opartych na literaturze zagranicznej oraz polskiej, co pozwoliło na przedstawienie stylów zachowania różnych grup polskich studentów pokolenia Y i Z oraz ocenę ich gotowości do udziału we współtworzeniu usługi edukacyjnej na poziomie wyższym. W szczególności dokonana w artykule diagnoza zjawiska bazuje na empirycznych wynikach badań przeprowadzonych na wybranych polskich uczelniach ekonomicznych i opublikowanych przez polskich badaczy w renomowanych wydawnictwach.
Publisher
Year
Issue
Pages
1-20
Physical description
Dates
online
2019-12
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Albrychiewicz-Słocińska A., Robak E. (2017). Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y - wybrane praktyki organizacyjne z zakresu marketingu rekrutacyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 28. strony152-153.
 • Badzińska E. (2010). Tendencje na rynku młodych konsumentów, [w:] Wyrwicka M.K. (red.), Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej, strona 175.
 • Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością dla klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Dziwanowska K., Kacprzak A. (2013). Marketing doświadczeń. Geneza i rozwój. Warszawa: PWN. strona 87.
 • Dziewanowska K. (2018). Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck. strony145-146.
 • Edvardsson, R.N. at all, (2011). Does service dominant design result in a better service system? Journal of Service Management, 22 (4).
 • Gadomska-Lila K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1. strony 25-39.
 • Główny Urząd Statystyczny (2017). Młodzi ludzie na rynku pracy. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Gołąb-Andrzejak E. (2016). Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej. Handel Wewnętrzny, nr 2. strony 140-151.
 • Gracz L., Ostrowska I. (2014). Młodzi nabywcy na e-zakupach. Warszawa: Agencja wydawnicza Placet, strona 73.
 • Grönroos, Ch. (2007). In Search of New Logic for Marketing. Foundations of Contemporary Theory. London: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Kisiel P. ( 2016). Milenialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, Studia Socialia Cracoviensia, nr 1 (14). strony 83-94.
 • Kostyńska, M. (2019). Pokolenie Z, czyli pokolenie nowoczesnych technologii i internetu. https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/pokolenie-z-czyli-pokolenie-nowoczesnych,81,0,2419537.html (22.08.2019).
 • Kumar V. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: PWN.
 • Nielsen Company (2014). Millennials – breaking the myths, http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2014/millennials-breaking-the-myths.html, (22.08.2019).
 • Prahalad, C. K., Ramaswamy, V. (2004). The future of competition: Creating unique value with customers. Boston: MA Harvard.
 • Rusak P. (2014). X, Y, Z pokoleniowa bitwa biurowa. Rynek Pracy. Przewodnik Pracodawcy”, nr 1. strony 11-12.
 • Tapscott D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa:WAiP, strony 53-59.
 • Van den Bergh J., Behrer M. (2012a). Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?. Warszawa: Edgard, seria Samo Sedno. Strona 23
 • Van den Bergh J., Behrer M. (2012b). Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y?. Warszawa: Edgard, seria Samo Sedno. strony 139-141.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for marketing. Journal of Marketing vol 68(1).
 • Vargo, S.L., Lusch R.F. ed. (2019). The SAGE Handbook of Service - Dominat Logic. London: Sage Publications Ltd., Strony 3-21.
 • Viacom International Media Networks. (2017). The Next Normal: An Unprecedented Look At Millennials. https://www.mediabuzz.com.sg/research-oct-13/the-next-normal-an-unprecedented-look-at-millennials-worldwide. (22.08.2019).
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7741c7c6-d21b-425f-861f-f2592c2836ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.