Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 86-99

Article title

Cechy krajobrazu kulturowego a zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Łomży

Content

Title variants

EN
Cultural Landscape Features and the Provisions of the Local Physical Plans on the Example of Łomża

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na przykładzie Łomży przedstawiono analizę szczegółowości zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego i obszarów chronionych. Charakterystyka uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz konfrontacja przepisów prawa lokalnego zdefiniowanych w planie miejscowym ze stanem istniejącym przyczynią się do określenia stopnia ochrony i zachowania krajobrazu kulturowego w gospodarce przestrzennej.
EN
In the paper will assess the details of the texts of local plans of spatial development in context of the historical monument protection, landscape heritage and protected areas. Analysis of local plans of spatial development and confrontation of law with the real landscape will determine the degree of cultural landscape protection and preservation in spatial economy at local level in Łomża. The engineer's thesis shows how implementation of local plans of spatial development influences shaping of landscape space.

Year

Issue

1

Pages

86-99

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

References

 • Cymerman R., 2010, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Gawroński K., Hernik J. (red.), 2010, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych, Oficyna Wydawnicza BRANTA.
 • Godlewska D., 1962, Dzieje Łomży, od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w. – 1795 r.), PWN, Warszawa.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce – Łomża i okolice, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warszawa, 1982.
 • Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (praca zbiorowa), Poradnik dla planistów i samorządów lokalnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 2011.
 • Warec T., 2000, Forty Piątnica-Twierdza Łomża, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża.
 • Uchwała Nr 346/XLVIII/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Zdrojowej.
 • Uchwała Nr 353/XLIX/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ul. Wąskiej.
 • Uchwała Nr 332/XLVI/09 z dnia: z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej).
 • Uchwała Nr 388/LX/06 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (obszar położony pomiędzy ulicami: Stacha Konwy, Nowogrodzką, Wiejską i Nadnarwiańską).
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
 • Urzykowski T., Inwestor rozebrał halę na Koszykach, AGORA SA., Warszawa, http:////serwisy.gazeta.pl, dostęp 6 grudnia 2011.
 • www.warszawa.gazeta.pl, dostęp 6 grudnia 2011, Deweloper zburzył kolejny zabytkowy budynek, Gazeta Wyborcza, Warszawa.
 • www.historialomzy.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-77479fee-f78e-4ab5-9c41-2e3979939de4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.