PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011

Content
Title variants
EN
Functioning of ecological households in west Pomeranian voivodeship in 2006-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. W artykule zaprezentowano: zestawienia statystyczne dotyczące liczby gospodarstw ekologicznych z certyfikatem i w okresie przestawiania dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2011, powierzchnie przez nie zajmowane, strukturę wielkości tych gospodarstw oraz dane dotyczące liczby wniosków oraz kwot wypłaconych dla gospodarstw, które zajmują się produkcją ekologiczną w Polsce. Do analizy wykorzystano dane pochodzące z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z Raportu Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) dla województwa zachodniopomorskiego.
EN
The purpose of this paper is to present the functioning of organic farms in Western Pomerania. The article presents statistical statements regarding the number of certified organic farms and in the transition period for the region of West Pomeranian in 2006-2011, the areas occupied and the structure of the size of these farms and the number of applications and the amounts paid to farms, which produce green in Poland. The analysis used the data from studies of Central Statistical Office (GUS) and the Report of the Chief Inspectorate for Quality of Agricultural and Food (IJHARS) for the province of West Pomeranian.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Błaszczyńska B., 2007. Przekształcenie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną – podręcznik z elementami prawa. Edukacja i kultura w ramach programu Leonardo da Vinci, Bydgoszcz.
 • Grykień S., 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. W: Funkcje obszarów wiejskich. Akademia Świętokrzyska, Kielce, 63-71.
 • Herbut E. 2000. Ekologiczne uwarunkowania produkcji drobiu w Polsce. Wieś Jutra 1: 18-19.
 • Liczba gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. 2012. Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gox.pl [dostęp: 18.01.2013].
 • Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014. 2011. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym. 1998. Ekoland 12 (28).
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Warszawa.
 • Runowski H., 2009. Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4.
 • Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • www.ppr.pl/artykul-roznice-miedzy-konwencjonalnym-a-ekologicznym-1778-dzial176.php [dostęp: 18.01.2013].
 • Żelezik M., 2009. Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocz. Świętokrz. Ser. B – Nauki Przyr. 30, 155-166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77483176-66b6-44b9-a440-1b9f82a85614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.