PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 405-415
Article title

Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych

Content
Title variants
EN
An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation: Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość zaliczana jest do jednych z podstawowych czynników podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Z tego punktu widzenia istotne jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi w procesie edukacyjnym i rożnych formach kształcenia pozaszkolnego oraz rozpoznanie poziomu ich intencji przedsiębiorczych związanych z planowaniem założenia i prowadzenia własnego biznesu. Celem artykułu jest próba określenia wpływu wybranych czynników na intencje przedsiębiorcze młodzieży na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kierunków nieekonomicznych przy wykorzystaniu teorii planowanego zachowania (theory of planned behaviour – TPB). Analiza wyników badań pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, czyli stwierdzenie m.in. prawidłowości, że wraz z pozytywnym wzrostem indywidualnej postawy względem prywatnej przedsiębiorczości i przedsiębiorców czy wzrostem poczucia własnej skuteczności przedsiębiorczej, zwiększają się intencje przedsiębiorcze badanych studentów. Podobnie na wzrost ten mają wpływ doświadczenia przedsiębiorczości rodzinnej. W konkluzjach wskazano na ograniczenia wnioskowania na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych oraz możliwości rozszerzenia badań o nowe wątki badawcz
EN
Entrepreneurship is considered one of the main factors improving competitiveness of firms and socio-economic development of spatial systems. From that point of view it is important to develop the entrepreneurial attitudes of young people within the education process as well as various forms of lifelong learning outside the classroom and to identify their level of entrepreneurial intentions related to the plans of setting up and running their own businesses. The purpose of this article is to determine the influence of some factors on entrepreneurial intentions of young people based on the results of surveys among students of non-economic fields of studies, using the theory of planned behaviour (TPB). The analysis of results allows for verification of the hypotheses, and to confirm, inter alia, some regularities, that the higher the positive individual attitude towards private entrepreneurship and entrepreneurs, as well as the higher the entrepreneurial self-efficacy, the higher entrepreneurial intentions of surveyed students. Similarly, this increase is affected by the experience of family entrepreneurship. In conclusions the limitations of reasoning based on empirical research and the possibility of extending the research of new topics are mentioned.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behaviour in social psychology. Advances in Experimental Social Psychology, 20, 1–63.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179–211.
 • Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113–1127. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
 • Bae, T.J., Qian, S., Miao, Ch., Fiet, J.O. (2014). The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217–254.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321–332.
 • Byabashaija, W., Katono, I. (2011). The Impact of College Entrepreneurial Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention to Start a Business in Uganda, Journal of Developmental Entrepreneurship, 16(1), 127–144.
 • Daszkiewicz, N. (2013), Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165–177.
 • Fayolle, A., Gailly, B. (2015), The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention: Hysteresis and Persistence. Journal of Small Business Management, 53: 75–93. DOI: 10.1111/jsbm.12065
 • Galloway, L., Brown, W. (2002). Entrepreneurship education at university: a driver in the creation of high growth firms? Education + Training, 44(8/9), 398–405.
 • Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 71–87.
 • Gelderen, M. van., Brand, M., Praag, M. van, Bodewes, W., Poutsma, E., Gils, A. van. 2008. Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behaviour. Career Development International, 13(6), 538–559.
 • Gird, A., Bagraim, J.J. 2008. The theory of planned behaviour as predictor of entrepreneurial intent amongst final-year university students. South African Journal of Psychology, 38(4), 711–724.
 • Gubik, A.S. (2015). Understanding Career Aspirations of Hungarian Students (chapter 9). In: A.S. Gubik, K. Wach (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, 131–150.
 • Gubik, A.S., Farkas, S. (2015). Impact of Career Motives Changes on Entrepreneurial Intentions among Hungarian Students (chapter 10). In: A.S. Gubik, K. Wach (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, 151–164.
 • Jimenez-Moreno, J.J., Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania, 13(26), 121–143.
 • Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej przez studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 111–130.
 • Kocoğlu, M., Hassan, M.U. (2013): Assessing Entrepreneurial Intentions of University Students: A Comparative Study of Two Different Cultures: Turkey and Pakistani. European Journal of Business and Management, 5(13), 243–252.
 • Kokocińska H. Nowak (red.), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: doświadczenia Polski i Hiszpanii. Warszawa: Difin.
 • Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśrod młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom wspołczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317–340.
 • Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej wśrod młodego pokolenia – wybrane aspekty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 347–354.
 • Krueger, N. (1993). Impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1), 5–21.
 • Krueger, N., Carsrud, A. (1993). Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315–330.
 • Kuehn, K.W. (2008). Entrepreneurial Intensions Research: Implications for Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education, 11, 87–98.
 • Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces wspołoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: PWE.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kwieciński, L., Młodzińska-Granek, A. (2014). Academic Entrepreneurship in the Humanities and Social Sciences: Research Conducted among Students of Wroclaw University. Horyzonty Wychowania, 13(26), 33–50.
 • Marona, B., Głuszak M. (2014). The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland. The New Educational Review, 35(1), 187–201.
 • Najda-Janoszka, M., Wach, K. (2008). Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration. In: M. Bednarczyk (Ed.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business. Krakow: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 45–58.
 • Pawlak, A. (2015). Wpływ rodziców-przedsiębiorców na występowanie intencji przedsiębiorczych u młodzieży szkół średnich w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7[III]), 71–82.
 • Pietrzykowski, M. (2011). Entrepreneurship in Higher Education – the case of Poland. In: M. Dabić, M. PIetrzykowski (Eds.), Fostering Education in Entrepreneurship. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki, 113–128.
 • Pirog, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364–376.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014a). Entrepreneurship Courses in Spatial Management Studies in Polish Universities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 710–718. Pozyskano z: http://dx.doi.
 • org/10.1016/j.sbspro.2013.12.915
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014b). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249–266.
 • Rachwał, T. (2010). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms (chapter 9). In: A. Surdej, K. Wach (Eds), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Toruń: Marszałek Publishing House, 139–156.
 • Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61–81. DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105
 • Rantanen, T., Pawlak A., Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People’s Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1). DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030104
 • Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka – koniec utopii?. Łodź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
 • Tomski, P. (2014). Rodzinna osnowa intencji przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(7[III]), 319–334.
 • Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209–230.
 • Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120–127.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.
 • Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11–31.
 • Wach, K. (2014b). Europeanisation od Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11–32.
 • Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7[III]), 25–40.
 • Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(26), 51–63.
 • Zieliński, T. (1999). Jak pokochać statystykę. Kraków: Wydawnictwo StatSoft.
 • Zioło Z. (2013). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10–23.
 • Żur, A. (2014). Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education. Horyzonty Wychowania, 13(26), 179–194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7749b73c-1b61-41a6-af0a-f1d9cf2fa05c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.