PL EN


2014 | 27 | 107-122
Article title

Szanse i zagrożenia dla funkcjonowania partii etnicznej na obszarze postsocjalistycznym na przykładzie organizacji Tatarów krymskich – Milli Firka

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Threats and opportunities for ethnic parties in postsocialist region for example organisation of Crimean Tatars – Milli Firqua
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po upadku Związku Radzieckiego pojawiły się nowe możliwości dla aktywności politycznej mniejszości etnicznych. Etniczność stała się wyznacznikiem politycznej tożsamości. Powstały liczne organizacje etniczne. Przykładem jednej z nich jest Milli Firka, organizacja Tatarów krymskich. W latach 90. XX w. wielu Tatarów powróciło do swych siedzib zamieszkiwanych przed deportacją do Azji Centralnej, jednak sytuacja polityczna Krymu była już zupełnie inna. Dawne domy i ziemie były teraz zajęte przez Rosjan i Ukraińców. Władza na Krymie należała do słowiańskich grup etnicznych (Krym był częścią Ukrainy, centralne władze znajdowały się w Kijowie, ale i Krym był także regionem autonomicznym, gdzie regionalne władze często spoczywały w rosyjskich rękach). Milli Firka domagała się dostępu do władzy dla Tatarów krymskich i przywrócenia dawnej własności tatarskiej. Możliwości rzeczywistego uczestnictwa we władzy są bardzo ograniczone. Główna działalność polityczna partii lokuje się w polityce performance’u (takiej jak happeningi, protesty, ceremonie polityczne) i polityce symbolicznej. Dalszy rozwój Milli Firka zależy od przekonania krymskich mniejszości etnicznych. Milli Firka jest opozycyjną organizacją dla głównej struktury politycznej Tatarów – Medżlisu Narodu Tatarów krymskich. Trudno jest jednoznacznie mówić o dalszej roli Milli Firka w systemie politycznym Krymu. Tekst powstał przed aneksją Krymu przez Rosję w 2014 roku.
EN
After collapse of Soviet Union appears new opportunities for political activation of ethnic minorities. Ethnicity has become indicator of political identity. Numerous ethnic organization has sprang up. One of exemplification of those is Milli Firqua, organization of Crimean Tatars. In twenty nineties lot of Tatars had come back to theirs home from deportation in Central Asia, but political situation of Crimean Peninsula has completely different. Old Tatars house and terrain now are inhabited by Russians and Ukrainians. Power on Crimea belong to Slavic ethnic group (today Crimea is a part of Ukraine, so central authorities are located in Kiev, but Crimea is also autonomic region were regional authorities are mostly in Russian hand). Milli Firqua demanding accessibility to power for Crimean Tatar and also restore of former Tatar property. Milli Firqua’s possibilities for real participation in power are very limited. So mostly political activity of party are located in policy of performance (like happening, protest, political ceremonies) and symbolic policy. Further development of Milli Firqua depends of chance for convince of Crimean ethnic minorities. Milli Firqua is opposite organization for main Tatar political body – Mehlis of Crimean Tatar Nation. Its hard to tell about further role of Milli Firqua in Crimea political system.
Keywords
Contributors
 • absolwent politologii w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznaw-stwa, Poznań 2007.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
 • Borowik I., Odbudowywanie pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Eu-ropie po upadku komunizmu, Kraków 2000.
 • Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.
 • Chandra K., Ethnic parties and democratic stability, http://www.nyu.edu/gsas/dept/ politics/seminars/chandra_f04.pdf.
 • Chazbijewicz S., Awdet czyli Powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległości państwa, Olsztyn 2001.
 • Gańko N., Tatar wraca na Krym, „Polityka” nr 23.
 • Kochanowski J., Kariera folksdojcza, „Polityka” 06/2010.
 • Konarski W., Ruchy etnoregionalistyczne w Europie: przekształcone czy dysfunkcjonalne wyobrażenie europejskiej przeszłości?, „Konteksty” 2009 nr 3.
 • Kozłow C., Cziżowa L.W., Tiurskije narody Kryma. Karaimy, Krymskie Tatary, Krym-czaki, Moskwa 2003.
 • Leszczyński A., Zrozumiały odwet na Żydach, „Gazeta Wyborcza” z 6–7 II 2010.
 • Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze sym-bolicznym, Warszawa 2006.
 • Hizb-ut-Tahrir i historii muzułmańskiej, http://www.arabia.pl/content/view/285415/132/.
 • Polożenije o Medżlisie krymskotatarskowo naroda, http://www.cidct.org.ua/ru/mejlis/mejlis.html.
 • S dniem rożdienija «Czatirdag», http://poluostrov.qirim.org/?p=511.
 • Sergiejew G., Medżlisu protiwopowstawjat jeszczo odnu partiju – «Milli-Firka», http://1k.com.ua/131/details/6/2.
 • Sostaw deputaskich frakcij Werchownoj Rady Awtonomnoj Respubliki Krym, www.rada.crimea.ua/structure/frac/frac_18112009.doc.
 • Strategija i taktika Milli Firka na sowrjemjennom etapje (2009–2011), http://www.millifirka.org/?mod=article_read&article=1540.
 • Szpociński A., Kwiatkowski P.T., Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006.
 • Tezisy programma nacioionalnoj organizacji Milli firka, http://milli-firka.org/ ?mod=article_read&article=5.
 • Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
 • Wojtaszczyk K.A., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998.
 • www.flot2017.com.
 • www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality.
 • Zasztowt K., Tatarzy krymscy. Tożsamość narodowa i stereotypy etniczne, Warszawa 2003, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
 • Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006.
Notes
PL
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-774c3cbd-ee11-4115-99b7-7107b8dc12c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.