PL EN


2017 | 12 | 51-74
Article title

Preschool Education and Kindergarten Teacher Training in Bulgaria and Slovakia

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
While reviewing the modern theoretical framework of Bulgarian preschool education and some significant reforms in preschool education in Slovakia, the current paper presents the contemporary situation of preschool education in Bulgaria and Slovakia and considers some converging points between them, but some differences as well. Since having a university education for future kindergarten teachers is influencing their future pedagogical interaction with children, the university level preparation of future kindergarten teachers is also detailed.
Year
Issue
12
Pages
51-74
Physical description
References
 • Boyadzhieva, N. (2007). Analysis of the Thematic Field of the Dissertations on Theory of Education and Social Pedagogy (1996–2006). In: Proceedings from a conference on the topic “Social Pedagogy, History and Practice”, p. 65–85 [in Bulgarian], Sofia: Farago.
 • Decree № 4 for Preschool Upbringing and Preparation (2000) [Online] Available in Bulgarian at: <http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/ mon/left_menu/documents/process/nrdb_4-00_preduchilishtno_obr.pdf> [Accessed 1 June 2011].
 • Decree № 5 for Preschool Education (2016). [Online], Available in Bulgarian at: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=59 [accessed on 11.07.2016].
 • Engels-Kritidis, R. (2012). Developments in Preschool Education in Bulgaria: Achievements and Challenges. - Ιn: Papatheodorou, T. (ed.)Debates on Early Childhood Policies and Practices: Global Snapshots of Pedagogical Thinking and Encounters, pp. 39–51, London: Routledge.
 • Engels-Kritidis, R. (2016). Contemporary Aspects of Preschool Education in Bulgaria. Sofia.
 • Guziová, K. et al. (2008). Dieťa a svet. Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie [Child and the World. National education program ISCED 0 – preprimary education], Bratislava: ŠPÚ.
 • Hajdúková, V. (2008). Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy [Handbook on Creation of School Education Programs for Kindergartens] Bratislava: MPC.
 • Humajová, Z., Pupala, B. (2008). Versions of the school reform [Podoby školskej reform]. In Vzdelávanie pre život. Reforma školstva v spoločenskom kontexte, p. 36–48. Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.
 • Kasáčová, B. (2009). Od detských opatrovní po predškolskú edukáciu [From Day Nurseries to Preschool Education]. In: E. Gašparová, M. Miňová (Eds.) Od detskej opatrovne k materskej škole, p. 11–19, Banská Bystrica: OMEP.
 • Kosová, B. (2009). Súčasný svet a materská škola [Contemporary World and Kindergarten]. In: E. Gašparová, M. Miňová (Eds.) Od detskej opatrovne k materskej škole, p. 24–30, Banská Bystrica: OMEP.
 • Kostrub, D. (2008). Dieťa/žiak/študent – učivo – učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník? [Child/Pupil/Student – Syllabus – Teacher: Didactic or Bermuda Triangle?], Prešov: ROKUS.
 • Kusheva, R., Zahariev, Z., Pillev, D., and Krumova, P. (2006). National report on international research project “Raising the Professional Qualification of Teachers and Development of Pedagogical Practice in the Countries of South-Eastern Europe”, [Online] Available at: <http://www.see-educoop.net/education_in/ pdf/workshop/tesee/dokumenti/tesee-report-bulgaria_bg.pdf> [Accessed 25 May 2011].
 • Law No. 317/2009 on educational and other scholarly employees. Zákon č. 317/2009
 • Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
 • Law No. 324/2012. Zákon č. 324/2012 Z.z.
 • Law No. 448/2008 on social services. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách.
 • Law No. 455/1991 on self-employed individuals. Živnostenský Zákon č. 455/1991.
 • Law No. 596/2003 on public government in education and selfgovernment of schools.
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
 • Law on education and learning No. 245/2008. Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.
 • Law on preschool and school education (2015). Закон за предучилищно и учи- лищно образование. МОН, 2015 – <www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId =8245>, accessed on 10.01.2016.
 • Lists of schools (2015/16) Bratislava, Institute for Information and Education Forecasts 2015/2016.
 • Ministry of Education Regulation No. 308/ 2009 on kindergartens. Vyhláška MŠ SR č. 308/ 2009 Z.z. o materských školách.
 • Ministry of Education Regulation No. 437/2009 on qualification and special qualification requirements for particular categories of educational and other scholarly employees. Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 o kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Ministry of Education Regulation No. 445/2009 on lifetime learning, credits and attestation of educational and scholarly employees. (Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov).
 • National policy concept concerning Slovak nationals living abroad (2012). Bratislava,
 • Office for Slovak Citizens Living Abroad. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava: ÚSZS.
 • National Program for Development of School and Preschool Education (2006–2015) [Online] Available in Bulgarian at: <http://www.minedu.government.bg/left _menu/documents/strategies/nac_programa.html> [Accessed 28 May 2011].
 • National Programme for Preschool Education (project, 2010). Проект за “Нацио- нална програма за предучилищно образование”, МОН, 2010. <http:// www.paideiafoundation.org/mce/file/2010-DOI%20-%20MOMN>, accessed on 10.02.2016.
 • National Statistical Institute (official website). [Online] Available at: <http://www. nsi.bg/otrasal.php?otr=23&a1=15&a2=16&a3> [in Bulgarian; accessed 1 June 2011]
 • Program System “AБВ ☺games” (2013) [in Bulgarian], Sofia: Prosveta.
 • Program System “Friends” (2008) [in Bulgarian], Sofia: Anubis.
 • Program System “Hand by Hand” (2003) [in Bulgarian], Sofia: Prosveta.
 • Program System “I am in the kindergarten” (2007) [in Bulgarian], Sofia: Izkustva.
 • Program System “Molivko” (2003) [in Bulgarian], Veliko Tarnovo: Slovo.
 • Program System “Fairy Tale Footpaths” (2008) [in Bulgarian], Sofia: Bulvest.
 • Program System “Vikkie and Nikkie” (2014) [in Bulgarian], Sofia: Anubis.
 • Pupala, B. et al. (2014). Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie)
 • [National education program for preprimary education], Bratislava: National Educational Institute
 • Pupala, B., Kaščák, O. Kratochvíl, V. (2012). Revízia a inovácia štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie [Review and innovation of national education program for preprimary education]. In: Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti, p. 71–89, Prešov: PF PU.
 • Rehúš, M. Finančné odmeňovanie učiteľov a učitelie (2012). [Remuneration of teachers], Bratislava: Ineko.
 • Report of the Minister of Education, Youth and Science on Preschool Education (2010)
 • [Online] Available in Bulgarian at: <http://www.podkrepa-obrazovanie.com/ Document/doklad.doc> [Accessed 1 June 2011].
 • Roussinova, E. & Angelov, B. System of early education/care and professionalisation in Bulgaria. Report commissioned by the State Institute of Early Childhood
 • Research (IFP) Munich, Germany” (2008) [Online] Available at: <http://www. ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/commissioned_report_bul garia.pdf> [Accessed 4 June 2011].
 • Roussinova, E. et al. (1993). Educational Program for Children Aged 2–7 Years [in Bulgarian]. Sofia: Daniela Ubenova.
 • Statistical Yearbook kindergartens (2014/2015). Bratislava: Institute for Information and Education Forecasts 2014/15. Štatistická ročenka - materské školy.
 • Bratislava: Ústav Informácií a prognóz školstva Teacher’s Questionnaire – Analysis of results (2008). Bratislava, National Institute of Certified Measurements (NÚCEM). Analýza výsledkov dotazníka pre učiteľa, Bratislava: NÚCEM, 2008
 • Valášková, M. (2011). Vyhodnotenie hospitácií v materských školách za rok 2011) [Assesment of Inspections in Kindergarten Classes in 2011] (not published text), Bratislava, PedF UK.
 • Valášková, M. (2012). Vyhodnotenie hospitácií v materských školách za rok 2012) [Assesment of Inspections in Kindergarten Classes in 2012] (not published text), Bratislava, PedF UK.
 • Vitanova, N. et al. (1993). Children’s Kindergarten Activities [in Bulgarian]. Sofia: Prosveta.
 • Walterová, E. (2001). Učitele jako profesni skupina, jejich vzdelavani a podpůrny system. [Teachers as a Vocational Group, Their Education and System of Support, Part II]. In Učitele jako profesni skupina, jejich vzdelavani a podpůrny system. 2. dil., p. 11–22. Praha: PdF UK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-774f3769-0cd0-46c6-b4e8-ee32c0ae0e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.