PL EN


2015 | 2(33) | 83-109
Article title

Tożsamość w czasach zmiany. Polska lokalna w procesie integracji integracji europejskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social identity in times of change. Local Poland in the process of European integration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the problem of dynamics of collective identities in local Poland after the accession to the European Union in 2004. The conclusions presented in the article are based on the results of field research conducted in 2012‑2014, within six municipalities in three different regions. The author focuses primarily on the analysis of the symbolic frame of reference in local Poland, which are the defining reason for action of social actors. The article examines three key variables affecting the formation of new symbolic frames of reference: the impact of EU funds on the local community, the role of local social memory and the social and cultural capital. The author concludes that, despite the fact that the changing symbolic frame of reference are creating the possibility to redefine the traditional identity in local Poland, as a result of mass migration there are no social actors who would be leaders of the change. The author’s primary focus is the analysis of the symbolic frames of reference in local Poland, which can only be described as dynamic and ever‑changing, and as such constituting the defining reason for social actors’ action. In the conclusion the author states that, despite the changes in the symbolic frames of reference, as well as the possibility of redefining the traditional identities in the local Poland, due to the mass migration there are no social actors suitable for leading the change.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
 • Bourdieu P., Passeron J.‑ C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Warszawa 2006, Biblioteka Socjologiczna.
 • Commemorations. The Politics of National Identity, red. J. Gillis, Princeton 1994.
 • Galent M., Kubicki P., An Invisible Revolution. How the Urban Way of Life is Transforming the Identities of Poles, [w:] Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement, red. M. Góra, Z. Mach, Oslo 2010, RECON Report. ARENA Report.
 • Geertz C., Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa 2000.
 • Gennep A. van, Obrzędy przejścia, [w:] Etnologia. Wybór tekstów, red. Z. Sokolewicz, przeł. K. Małkowska i in., Warszawa 1969.
 • Giddens A., The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Cambridge 1984.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Regionalizm a centralizacja w tradycji, postawach i instytucjach polskich, [w:] Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. J. Mucha, Warszawa 1999.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.
 • Jałowiecki B., Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, [w:] Oblicza polskich regionów, red. tenże, Warszawa 1996, Studia Regionalne i Lokalne, 17 (50).
 • Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego. Rozważania, Kraków 2013, Heritologia, 3.
 • Kowalski M., Geografia wyborcza Polski – przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989‑1998. The Electoral Geography of Poland – Spatial Differences in Electoral Behaviour 1989‑1998, Warszawa 2000, Geopolitical Studies, 7.
 • Kubicki P., Pomiędzy pamięcią a historią. Polskie miasta wobec wielokulturowego dziedzictwa, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2012, t. 20, [online] http://dx.doi.org/10.15290/ pss.2012.20.04.
 • Kubicki P., Tożsamość Wrocławia, czyli jak mieszkańcy Wrocławia konstruują swoje miasto, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Kraków 2010.
 • Kubicki P., Pożarlik G., Obrazy integrującej się Europy. Autoidentyfikacja lokalna, narodowa i europejska mieszkańców regionu dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Mach Z., Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.
 • Mach Z., Symbols, Conflict and Identity. Essays in Political Anthropology, Albany 1993, SUNY Series in Anthropological Studies of Contemporary Issues.
 • Niedźwiedzki D., Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.
 • Niedźwiedzki D., Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna, Kraków 2000.
 • Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011.
 • Oldenburg R., The Great Good Place. Cafés, Coffee Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How they Get You through the Day, New York 1989.
 • Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 • Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1‑2, przeł. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski, Warszawa 1993.
 • Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.
 • Zarycki T., Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa 2002.
 • Żyłko B., Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury, [w:] W. Toporow, Miasto i mit, wybór i przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000, Idee.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7755c307-d7ff-4e95-bbcb-783eb56e2ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.