PL EN


2013 | 32 | 146-157
Article title

Kreatywny komputer, czyli o projekcie twórczego wspomagania edukacji dzieci

Content
Title variants
EN
Creative computer or a creative project supporting children's education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach projektu realizowanego przez Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny WSH TWP w Szczecinie wykorzystano multimedialne programy edukacyjne dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, które rozwijają procesy poznawcze, kreatywność i twórcze myślenie. Korzystając z nowoczesnej technologii można szybko i skutecznie poszukiwać informacji oraz posiłkować się w procesie uczenia się. W czasie spotkań rozwijano: koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, procesy logicznego myślenia, procesy pamięci, spostrzeganie, różnicowanie, wnioskowanie, umiejętności matematyczne, wyobraźnię. Studenci w przyjaznej i ciepłej atmosferze uczelni zdobywali nie tylko wiedzę w danej specjalności, ale przede wszystkim uczyli się odnajdywać w środowisku akademickim.
EN
The project carried out by the Children's University for the Humanities WSH TWP in Szczecin, used multimedia educational programs tailored to different age groups of children who develop cognitive processes, creativity and creative thinking. Using modern technology, you can quickly and efficiently search for information and make use of the learning process. During the meetings developed: concentration, perceptual-Hearing-physical, analysis and synthesis of visual and auditory, logical thinking processes, the processes of memory, perception, differentiation, reasoning, math skills, imagination. Students in a friendly and warm atmosphere of the university gained not only knowledge in the specialty, but also learned how to mine the academic environment.
Year
Issue
32
Pages
146-157
Physical description
Contributors
 • Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bednarska E., Komputer w życiu dziecka, „Życie Szkoły” nr 2001/7.
 • Braun-Gałkowska R., Gry komputerowe, a psychika dziecka, „Edukacja i Dialog” 2007/9.
 • Hassa R., Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej, „Komputer
 • w szkole” 2008/1.
 • Juszczyk S., Gruba P., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, „Życie Szkoły” 1996/2.
 • Konieczna D. Komputerowe wspomaganie edukacji, www.szkolnictwo.pl (dostęp 12.08.
 • 2012).
 • Kacprzak B., Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji, www.eduinfo.pl (dostęp 25.08.2012).
 • Madej D., Marasek K., Kuryłowicz K., Komputery osobiste, Warszawa 1987.
 • Pezda A., Koniec epoki kredy, Warszawa 2011.
 • Rostkowska R., Komputer zagrożeniem dla młodzieży, „Komputer w Szkole” 2007/4.
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania pod red. M. Witkowskiej, K. Cholawo-Sosnowskiej, Warszawa 2006.
 • Zakrzewski A., Gry komputerowe a wartości [w:] Komputer w edukacji pod red. J. Morbitzera, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7760113f-a792-48a5-8e2c-b7c96f8a6d9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.