PL EN


2015 | 1 | 53-70
Article title

Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Authors
Content
Title variants
EN
Activities of religious education in Szczecin province in the years 1962-1970 in the light of National Institiute Remembrance in Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół, wierny posłannictwu Chrystusa głoszenia Ewangelii, wypełnia tę misję niezależnie od sytuacji politycznej danego kraju, dostosowując sposób głoszenia prawd wiary do panujących warunków i możliwości odbiorców. Kiedy w Polsce władza komunistyczna, dążąca do laicyzacji systemu oświaty, ustawą z 15 lipca 1961 roku usunęła nauczanie religii ze szkół, Kościół przeniósł katechizację do punktów katechetycznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę zaprezentowania metod pracy SB, dążącej do pełnej kontroli i utrudniania nauki religii. Działalność operacyjna SB była skoncentrowana na uzyskaniu statystycznych danych o punktach, wymuszaniu na duchowieństwie podporządkowania się zarządzeniom państwowym dotyczącym rejestracji i składania sprawozdań z punktów katechetycznych. Mimo licznych działań bezpieki utrudniających działalność duszpasterską Kościół zorganizował sprawnie działającą sieć punktów katechetycznych, dając dzieciom i młodzieży możliwość wzrastania w wierze i kształtowania chrześcijańskiego systemu wartości. Ofiarna praca katechetów represjonowanych przez władze państwowe była wspierana przez kurię gorzowską, która dążyła do zdynamizowania pracy katechetycznej. Dokumenty wytworzone przez Samodzielną Sekcję, a następnie Wydział IV szczecińskiej bezpieki są udostępniane przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiąc ważny materiał źródłowy do dalszych badań.
EN
Church faithful to the mission of proclaiming the Gospel of Christ, fills this mission regardless of the political situation of the country, adapting the way of proclaiming the truths of the faith to the prevailing conditions and opportunities for customers. When the communist government in Poland, aiming to secularization of the education system by Law of 15 July 1961 removed the teaching of religion from schools, the church moved to catechesis to catechetical points. This article is an attempt to present the working methods of the Security Service (of the Ministry of Internal Affairs) aiming for full control and obstruction of teaching religion. Security Service operating activities was focused on obtaining statistical data points, forcing the clergy to submit to the orders of the state relating to the registration and reporting of religious education. Despite the numerous activities hamper the activities of the security ministry, the Church organized an efficient network of religious education. Giving children and young people the opportunity to grow in faith and shaping the Christian system of values. Selfless work of catechists repressed by the state was supported by the curia Gorzowska, which sought to boost the catechetical work. Documents produced by the Independent Section, Division IV are made available by Archives of the Institute of National Remembrance and are an important source material for further research.
Year
Issue
1
Pages
53-70
Physical description
Contributors
References
  • Błaszak T., Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność), w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, Szczecin 2010, s. 51–63.
  • Konopka H., Kościół w szkołach Polski Ludowej od modlitwy przedlekcyjnej do apeli porannych i pełnej laicyzacji oświaty, w: M. Drzonek, J. Mieczkowski, K. Kowalczyk (red.), Państwo – Kościół – Europa. Nowe wyzwania, Szczecin 1999.
  • Kowalczyk K., Nauczanie religii w szkołach na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 3, s. 71–103.
  • Kowalczyk K., W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 2003.
  • Stanuch Z., Nauczanie religii w szkołach województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1956–1961), „Przegląd Zachodniopomorski” 2005, z. 4, s. 51–67.
  • Stanuch Z., Nauczanie religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie (1961– 1970), „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 3, s. 111–127.
  • Stanuch Z., Polityka władz państwowych na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961, w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, Szczecin 2010, s. 99–107.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7761ed2e-ea4a-41c6-ac4d-1d8a72568bdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.