PL EN


2019 | 101(157) | 149-166
Article title

The comparability of IFRS statements of cash flows in Poland. The influence of national regulations

Content
Title variants
PL
Porównywalność sprawozdań z przepływów pieniężnych według MSSF w Polsce. Wpływ krajowych regulacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper analyses the comparability of the structure and content of IFRS consolidated statements of cash flows within Polish listed companies and the influence of national accounting rules on these statements. Two research methods have been used: a literature review and an analysis of the content of financial statements. It has been found that there are small differences in the structure and content of IFRS consolidated statements of cash flows in Poland. The results indicate that the options in IAS 7 and the lack of an obligatory format of the IFRS statement of cash flows do not significantly reduce the comparability of these statements in Polish practice. Moreover, it has been observed that Polish listed companies follow national regulations only in some aspects for which IAS 7 provides options or has no regulations at all. The findings of this study may be relevant for standard setters, in particular, the current IASB Primary Financial Statements project, for users of financial reporting, and for academics for future research.
PL
W artykule dokonano analizy porównywalności struktury i treści skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych według MSSF wśród polskich spółek giełdowych oraz zbadano wpływ krajowych regulacji na te sprawozdania. Dwie metody badawcze zostały zastosowane: przegląd literatury i analiza treści sprawozdań finansowych. Zaobserwowano, że w Polsce istnieją małe różnice w zakresie struktury i treści sprawozdań z przepływów pieniężnych według MSSF. Wyniki badania wskazują, że opcje istniejące w MSR 7 oraz brak obowiązkowego wzoru sprawozdania z przepływów pieniężnych nie zmniejsza znacząco porównywalności tych sprawozdań w polskiej praktyce. Ponadto zaobserwowano, że polskie spółki opierają się na polskich regulacjach tylko w przypadku niektórych zagadnień, odnośnie do których MSR 7 zawiera opcje lub w ogóle tego nie reguluje. Wyniki tego badania mogą być przydatne dla instytucji tworzących standardy, w szczególności dla obecnego projektu IASB Podstawowe sprawozdania finansowe, dla użytkowników sprawozdawczości finansowej oraz dla naukowców do przyszłych badań.
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, Institute of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7763ae0b-548e-4d3d-b87c-084994799d85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.