PL EN


2014 | 5 | 1 | 45-50
Article title

Požiadavky stredných odborných škôl na absolventov

Content
Title variants
EN
Secondary vocational schools requirements for graduates
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
At the Department of Technology and Information Technology University in Nitra PF is designed ESF project titled Innovation curricula at the Pedagogical Faculty of the University of Constantin the Philosopher in Nitra in order to improve the educational process. One of the objectives of the project, addition to innovation in teaching curricula and curriculum OSH, as guaranteed by Department of Technology and Information Technology PF UKF in Nitra is a survey of labor market for graduates. In this paper the author presents the results of a questionnaire survey in companies
SK
Na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre je riešený projekt ESF s názvom Inovácie študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu. Jedným z cieľov riešenia projektu, okrem inovácie učiteľských študijných programov a študijného programu BOZP, ktorý je garantovaný Katedrou techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, je zisťovanie požiadaviek trhu práce na absolventov štúdia. V príspevku autorka uvádza výsledky dotazníkového prieskumu v stredných odborných školách
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
45-50
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Baráth O., Feszterová M. (2013), BOZP ako motivačný faktor v edukačnom procese [in:] Trendy ve vzdělávání 2013, Olomouc: PdF, Univerzita Palacký. ISSN 1805-8949.
  • Inovácia študijných programov na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu. Projekt ESF. ITMS 26110230096
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-776bfe69-fb29-4256-967a-26c1bcd1b84f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.