PL EN


Journal
2014 | 156 | 107-133
Article title

Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw – pokryzysowe next steps

Authors
Content
Title variants
EN
Justice and Responsibility in the Activities of Companies – Post-crisis Next Steps
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Globalization and internationalization of economic activities resulted in the development of multinational companies on an unprecedented scale in the history. Changes in the organization of production and management, which gave effect of increasing productivity and maximize revenues. There were, however, negative effects of these processes: depletion of a large portion of the world’s population, expansion of the disparities between the countries of the rich North and the poor South and degradation and over – exploitation of the environment. The development of corporate social responsibility, responsible investment and promoting Fair Trade – especially during an economic crisis – can change the rules governing the world today. This crisis has focused unethical behavior of transnational corporations, the lack of accountability for the decisions, excessive desire to get rich at any cost, ordinary theft and fraud. Changes in the Amartya Sen’s and Mahbub-ul-Haq’s Human Development Index – HDI takes into account the different types of inequality (which are often negative effects of business activities) shows that our world has much to gain if we concentrate our eff orts on defeating these social disparities. The article presents three possible scenarios for the development of the global situation on the world markets with reference to the economic crisis: positive, neutral and negative variant for transnational corporations – a major player in the arena of international relations. It is worth remembering demands of the new economy - the economy of social development – oriented to increase the standard of living and wealth, and which stimulates economic growth and social development affects the reduction of social inequalities.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Anand S., Sen A. [2000] The Income Component of the Human Development Index, “Journal of Human Development”, t. 1, nr 1.
 • Bakan J. [2006] Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa.
 • Blicharz J. [2013] Problem ubóstwa w Polsce, [w]: U. Kalina-Prasznic (red.), Stare dogmaty – nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czaja S. [2004] Wpływ współczesnego neokolonializmu ekologicznego na globalizację problemów środowiskowych, [w]: Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Czerwonka M. [2013] Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 • Dzikowska M. [2012] Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości, „Studia Ekonomiczne” nr 3, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Klein N. [2004] No logo, Świat Literacki, Warszawa.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. [2002] Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Mycielska D., Michałek J.J. [2012] Mierniki rozwoju społecznego, [w]: J.J. Michałek, M. Brzo-zowski, A. Cieślik (red.), Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne – przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A. [2009] Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Porter M.E. [2006] Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Sen A., Anand S. [1994] Human Development Index: Methodology and Measurement, Human Development Report Office Occasional Paper 12, New York.
 • Smith N. C., Lenssen G. [2009] Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.-P. [2013] Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. [2007] Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 • Zysk W. [2011] Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsię-biorstw jako efekt procesów globalizacji, [w]: M. Lasoń (red., Gospodarka światowa w dobie globalizacji, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Zysk W., Szymczak A. [2009] Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo, [w]: M. Maciejewski, S. Wydmus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Raporty i opracowania
 • Annual Report 2012, World Fair Trade Organization.
 • Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade. Fourth Edition 2012”, Fairtrade Labelling Organization International 2012.
 • Raport Dow Jones Sustainability World Index Guide, Version 12.3, December 2013.
 • Raport o Rozwoju Społecznym 2010,wydanie dwudzieste, jubileuszowe, UNDP, Warszawa, listopad 2010.
 • Raporty roczne „European SRI Study” z lat 2003–2012, EUROSIF.
 • Raporty roczne Fairtrade International, lata 2003–2012.
 • Report on Sustainable and Responsible Investing Trends in the United States 2012, USSIF, The Forum for Sustainable and Responsible Investment.
 • Strony internetowe
 • http://bclc.uschamber.com
 • http://hdr.undp.org
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl
 • http://scholar.harvard.edu
 • http://topforeignstocks.com
 • http://www.africafc.org
 • http://www.citizenrenaissance.com
 • http://www.csrinternational.org
 • http://www.eurosif.org
 • http://www.fairtrade.net
 • http://www.fair-trade-hub.com
 • http://www.imf.org
 • http://www.money.pl
 • http://www.odpowiedzialneinwestowanie.pl
 • http://www.skef.pl
 • http://www.stiglitz-sen-fi toussi.fr
 • http://www.sustainability-indices.com
 • http://www.undp.org \
 • http://www.ussif.org
 • http://www.vigeo.com
 • http://www.wfto.com
 • http://www.whitehouse.gov
 • https://mc9.wto.org/
 • www.unctad.org
 • www.undp.org.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-776c8899-c037-4133-bde4-7a97e3365ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.