PL EN


2019 | 17 | 182-200
Article title

Działalność autokreacyjna młodzieży studenckiej a edukacja nieformalna podczas międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych

Content
Title variants
EN
The impact of informal education during international education trips on students’ self-creating development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność autokreacyjna jednostek oznacza proces samodzielnego oddziaływania na kształt własnego rozwoju, co wiąże się z jej samoświadomością, umiejętnością stawiania i realizowania celów. Szczególną sytuację ku temu stwarzają międzynarodowe wyjazdy edukacyjne, podczas których młodzież zdobywa wiedzę oraz umiejętności nie tylko w trakcie edukacji formalnej, ale także nieformalnej, czyli w czasie wolnym, poznając kulturę danego kraju oraz jego atrakcje przyrodnicze. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fragmentu badań dotyczących zdiagnozowania opinii młodzieży studenckiej na temat roli i znaczenia międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych, w ich działalności autokreacyjnej, uwzględniając aspekt edukacji nieformalnej, czyli możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania własnej osobowości w czasie wolnym. Powyższy aspekt stanowi pewnego rodzaju novum wśród dotychczas opublikowanych opracowań, które zwykle uwzględniały kompleksowe oddziaływanie uczestnictwa w powyższych wyjazdach na rozwój młodzieży. Aby zdiagnozować cel badań, zastosowano jakościowe oraz ilościowe metody badań. Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, że edukacja nieformalna realizowana przez młodzież studencką w czasie wolnym podczas międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych przynosi jej wiele korzyści w sferze rozwoju poznawczego, społecznego, fizycznego, co przyczynia się do rozwoju i doskonalenia jej osobowości.
EN
Self-creating development is a process of shaping one’s own development path individually, which involves self-awareness and the ability to set and fulfil one’s goals. International educational trips constitute a perfect time to explore self-creating development potential. They offer a possibility to gain knowledge and experience not only through formal education, but also through the informal one – during free time, exploring natural attractions, familiarising with new culture. Given the above considerations, the purpose of this article is to present a study excerpt on students’ opinions about the role and significance of international educational trips on their self-development, emphasising the informal education aspect, i.e. possibility to gain knowledge, experience and shape one’s personality during free time. The aforementioned aspect appears to be a novelty amongst the studies that have been published thus far, the studies that usually took into account the multifaceted impact of such trips on students. To address the issue of this article, quantitative and qualitative measures have been taken. The analysis of the results of the study demonstrates that informal education during international education trips has multiple positive effects on students’ncognitive, social and physical development, which contributes to shaping their personalities.
Year
Issue
17
Pages
182-200
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
References
 • Alejziak B., Aktywność turystyczna młodzieży polskiej: analiza porównawcza lata 2002–2008: wybrane zagadnienia, Cz. 1, „Turystyka i Rekreacja”, Warszawa 2008, t. 6
 • Alejziak B., Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej, „Zeszyty Naukowe MWSE” 2018, nr 1 (37)
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004
 • Bratek T., Uczyć się Inaczej. Kompendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek Programu „Młodzież w działaniu” (2007–2013),FRSE Erasmus+, Warszawa 2013
 • Brzozowski P., Uniwersalna hierarchia wartości – fakt czy fikcja? „Przegląd Pedagogiczny” 2005, t. 48, nr 3
 • Czerkawska A., O transgresji w edukacji dorosłych i poradnictwie, „Edukacja dorosłych” 2012, nr 2
 • Dumazedier J., Sociologie empirique du loisir, Éditions du Seuil, Paris 1974
 • Dumazedier J., Vers une civilization du loisier? Éditions du Seuil, Paris 1962
 • Erling A., What is Nonformal Education? „Journal of Agricultural Education”, The Pennsylvania State University 1993
 • Fatyga B., Edukacja nieformalna w Polsce: Historia i ramy współczesne, [w:] Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003
 • Kloosterman P., M. Taylor E., Handbook for facilitators. Learning to learn in practice, Printing & Publishing House “Firidas”, Vilnius, Lithuania 2012
 • Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987
 • Kozielecki J., Transgresja i kultura, Żak, Warszawa 2002
 • Krawczyk-Bryłka B., Kompetencje międzykulturowe a udział w programie Erasmus Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka/Researchon Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice 2014, nr 1, 17–27
 • Kwilecka M., Brożek Z., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer WSE, Warszawa 2007.
 • Łaciak J., Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku, Instytut Turystyki Sp. z o.o., Warszawa 2010
 • Łukasik B., Od przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej, [w:] Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Akad. im. Jana Długosza, Częstochowa 2012
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2013
 • Pawlak J., Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, WAM, Kraków 2009
 • Pietrasiński Z., Konstruowanie perspektywy biograficznej, „Psychologia Wychowawcza” 1997, nr 4
 • Pietrasiński Z., Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju, „Przegląd Psychologiczny” 1992, nr 1
 • Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Almamer WSE, Warszawa 2008
 • Sławiński S. (red.), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, IBE, Warszawa 2013
 • Śląski S., Zachowania transgresyjne – próba psychologicznego pomiaru, „Przegląd psychologiczny” 2010, t. 3, nr 4
 • Trempała E., Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna), „Przegląd Pedagogiczny” 2011, nr 1
 • Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972
 • Woronowicz W., Apanel D. (red.), Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne, Impuls, Kraków 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-776f5503-e435-479e-8366-d9790475932c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.