PL EN


2020 | 3 | 5-17
Article title

CARE LEAVERS’ MODELS OF ENTERING ADULTHOOD: ANALYSIS OF REPORTS CONCERNING THE PROCESS OF GAINING INDEPENDENCE

Content
Title variants
PL
MODELE WCHODZENIA W DOROSŁOŚĆ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ: ANALIZA RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH PROCESU UZYSKANIA SAMODZIELNOŚCI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper aims at identifying models of adulthood dominating in the discourse concerning care leavers. The conducted qualitative analysis of reports devoted to the process of gaining independence by care leavers from the period 2010-2020 indicates that the present institutional model of adulthood is not adequate to the social, cultural, and economic conditions in which transition to adulthood of contemporary young people occurs. It is also not conducive to the flexibility and multiplicity of life paths constructed by care leavers. Alternative models of adulthood implied in the conclusions and recommendations formulated in the analyzed reports evidence the need for an open discussion concerning the change of policies and practices as regards the organization and course of the process of gaining independence by care leavers.
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji modeli dorosłości dominującychw dyskursie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. Przeprowadzonajakościowa analiza treści raportów dotyczących procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z lat 2010–2020 sugeruje, że obecny instytucjonalny model dorosłości nie jest adekwatny do warunków społeczno-kulturowych i ekonomicznych, w jakich przebiegają tranzycje w dorosłość współczesnych młodych ludzi, nie sprzyja wielości i elastyczności konstruowania ścieżek życiowych wychowanków. Alternatywne modele dorosłości występujące we wnioskach i rekomendacjach analizowanych raportów dowodzą potrzeby otwartej dyskusji nad zmianą polityk i praktyk w zakresie organizacji i przebiegu procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • Bauer M.W., Aarts B. (2000). Corpus construction: a principle for qualitative data collection. In: M.W. Bauer and G. Gaskell (eds.) Qualitative researching: with text, image and sound (19-37). London: Sage.
 • Brzezińska, A. Syska, W. (eds.), (2016). Ścieżki wkraczania w dorosłość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Chlewiński Z. (1991). Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
 • Chrzanowska, P. (2017). Proces usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – wybrane aspekty. Studia BAS, 2(50), 147-168.
 • Dubas, E. (2015). Studia nad kondycją edukacji dorosłych. Edukacja Dorosłych,1, 9-21.
 • Gałdowa A. (1992). Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego, wydawnictwo naukowe. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ. Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grotowska-Leder J., Kudlińska I., Rek-Woźniak M. (2016). Polityka przebiegu życia – teoretyczne i metodologiczne ramy badań nad procesem osiągania dorosłości. Przegląd Socjologiczny, 37(2), 83-104.
 • Grotowska-Leder J.(2019). Od redaktorki: Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych. Przegląd Socjologii Jakościowej,15(3), 6-12. https://doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.01
 • Hsieh H-F., Shannon E. S. (2005).Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Kudlińska-Chróścicka, I.(2019). Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(3), 34-60. http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.15.4.03.
 • Malewski M. (2013). Dorosłość – kłopotliwa kategoria andragogiki. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 3(63), 23-40.
 • Malewski M. (1990). Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oleś P. (2011).Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rek-Woźniak, M. (2016). Młodz i dorośli – wzory mobilności społecznej w okresie transformacji systemowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rek-Wozniak_Mlodzi-dorosli_ebook-.pdf
 • Waldowski K. (2002). Realizacja zadań rozwojowych na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości, In: A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (eds.) Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Wysocka E. (2013). Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Quarterly I, 69-96.
 • Golczyńska-Grondas A. (2012). Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka – próba analizy socjologicznej. Acta Universitatis Lodziensis,Folia Socjologica, 41.
 • Wieczorek L.(2016). Przystosowanie do życia pełnoletnich wychowanków rodzinnej instytucjonalnej pieczy zastępczej po jej opuszczeniu. Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, 19.
 • Koprowicz A., Krzemińska K.(2018).Stosunek do przyszłości usamodzielniających się wychowanków niespokrewnionych rodzin zastępczych. Kwartalnik Naukowy Fideset Ratio, 2.
 • Cieślikowska-Ryczko A., Dobińska G. (2019). Wspieranie procesu usamodzielniania byłych wychowanków instytucji wychowawczych i resocjalizacyjnych. Doświadczenia uczestników projektu mieszkań treningowych. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(9).
 • Mielczarek M.(2018). Przygotowanie do samodzielności życiowej usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus, 13, 159-168.
 • Golczyńska-Grondas A. (2015). Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych — podstawowe problemy, implikacje dla praktyki. Problemy Polityki Społecznej. Problemy i dyskusje, 30(3), 77-95.
 • Sołtys A., Kulig B. (2012). Usamodzielnienie oczami młodzieży. Raport z badań nt. Doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej zrealizowany w ramach Projektu „Prawa dziecka w opiece zastępczej, od teorii do praktyki: nowe spojrzenie poprzez badania rówieśnicze”. http://www.wioskisos.org/tl_files/pdf/raport_z_badan.pdf
 • Basak, W. (2012). Aspiracje i plany życiowe młodzieży obciążonej sieroctwem społecznym. Pedagogika Rodziny, 2/4.
 • Mickiewicz-Stopa, K. (2016). Problemy usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej. Polityka Społeczna, 10.
 • Abramowicz M., Strzałkowska A., Tobis T. (2012). Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Gdańsk: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych.
 • Rosa-Farej K.(2018). Skuteczność procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. In: Wybrane problemy społeczne teraźniejszość – przyszłość. E. Grudziewska and M. Mikołajczyk (eds). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-777256eb-b94b-439f-956b-a015ab88e1ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.