PL EN


2016 | 63 | 11: Katechetyka | 59-74
Article title

Edukacja domowa a katecheza

Title variants
EN
Home Education and Catechesis. New Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Home education consists in undertaking the task of teaching and educating their children at home by the parents. With the approval of the appropriate institution of the educational system the parents realize the curriculum they draw up according to the needs and educational abilities of their children. The Commission of Education of the Polish Episcopal Conference that supervises the teaching of the Catholic religion in schools has issued the Communiqué concerning the teaching of religion in the extra-school system of home education. The document is a manifestation of pastoral care of children and youths who are schooled at home. The Catholic Church in Poland does not limit itself to confirming the parents’ rights to deciding about the form of education for their children, but it starts work consisting in opening new prospects and searching for proper planes of cooperation with families involved in home education, so that the process could bear fruit in the comprehensive formation of young Christians.
Edukacja domowa jest podjęciem przez rodziców obowiązku nauczania, kształcenia i wychowania swoich dzieci w domu rodzinnym. Rodzice, w porozumieniu z właściwą instytucją szkolną, realizują założony plan nauczania według ustalonych przez siebie potrzeb i możliwości edukacyjnych swoich dzieci. Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, która nadzoruje nauczanie religii katolickiej w szkole, wydała Komunikat w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej. Dokument jest przejawem troski pasterskiej o dzieci i młodzież korzystającą z edukacji domowej. Kościół katolicki w Polsce nie poprzestaje na potwierdzaniu praw rodziców do decydowania o kształcie wychowania swojego potomstwa, lecz rozpoczyna pracę polegającą na otwieraniu nowych perspektyw i poszukiwaniu odpowiednich przestrzeni współpracy z rodzinami zaangażowanymi w edukację domową, aby ten proces przyniósł owoce w całościowym kształtowaniu młodych chrześcijan.
Contributors
 • Katedra Katechetyki Szczegółowej Wydziału Teologii KUL
References
 • Bielecka-Prus J., Heleniak A., Raport z badań rodziców uczniów szkół w Drohiczynie, Drohiczyn 2016 [mps.].
 • Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004.
 • Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków: Impuls 2005.
 • Haug G., Agresja w przedszkolu, Kielce: Jedność 2003.
 • Janke A.W., Pedagogika rodziny na progu XXI wieku, Toruń: Akapit 2004.
 • Kantorowski J., Wychowanie w duchu tradycji kawaleryjskich, Kraków: Kantor Wydawniczy 2003.
 • Kiciński A., Prawa rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej w kontekście pedagogiki i Magisterium Kościoła, w: Pedagogika pastoralna, red. M. Marczewski, Lublin 2003, s. 73-82.
 • Levine M., Jak nie tracić głowy w szkole. O zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się, Poznań: Media Rodzina 2004.
 • Stebnicki W., Edukacja domowa. Edukacja przyszłości, [b.m.w.]: Fijorr Publishing Company 2014.
 • Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Warszawa: Instytut Sobieskiego 2011.
 • Zakrzewscy M., & P., Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Warszawa: „Adam” 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7788d7cc-9941-40f1-899a-ffbe3ff486f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.