PL EN


2020 | 47 | 11-12(560-561) | 2-7
Article title

ZNACZENIE NAKŁADÓW PRACY WE WSPÓŁCZESNYCH TRENDACH WZROSTU GOSPODARCZEGO

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE ROLE OF LABOUR IN CONTEMPORARY TRENDS OF ECONOMIC GROWTH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie związków między rozmiarami czynnika pracy ludzkiej a wzrostem gospodarczym w XXI w., a w szczególności określenie udziału tego czynnika we wzroście gospodarczym. Bazę empiryczną podjętych rozważań stanowią dane statystyczne dotyczące Polski i grup krajów Unii Europejskiej z lat 2000–2019. Z badań wynika, że współczynniki udziałów wzrostu zatrudnienia we wzroście PKB (tzw. współczynniki absorpcji zatrudnienia) są w Polsce znacznie niższe niż w grupach krajów strefy euro, UE 15 i UE 27. Oszacowania granic bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego wskazują, że w Polsce są one w latach 2000–2019 znacznie niższe niż wcześniej, a ponadto kształtują się na znacznie wyższym poziomie niż w grupach krajów strefy euro, UE 15 i UE 27.
EN
The purpose of the paper is to show relationships between the stock of labour and economic growth in the XXI. century, and especially to show the shares of this factor in economic growth. The empirical basis of the research is based on the statistical data for Poland and groups of the EU countries in the years 2000–2019. The research indicates the indicators of the shares of employment growth in GDP growth (the so-called absorption indicators) are in Poland much lower than in the country groups of the Eurozone, EU 15 and EU 27. Estimations of the limits of jobless growth indicate they are in Poland much lower in the years 2000–2019 than earlier, and moreover their levels are in Poland much higher than in the mentioned country groups.
Year
Volume
47
Pages
2-7
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Warszawska, Filia w Płocku)
References
 • Jadamus-Hacura, M., Melich-Iwanek, K., 2014. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy – przykład Polski. Studia Ekonomiczne nr 203. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Jarmołowicz, W., Kuźmar, S., 2016., Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013), Współczesne Problemy Ekonomiczne, nr 13.
 • Keynes, J.M., 1985. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2. Warszawa: PWN.
 • Kotlorz, D., Sojka, E., 2017. Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995–2014, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CV, Łódź.
 • Kwiatkowski, E., Tokarski, T., 2004. Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej – dotychczasowe tendencje i oczekiwania na przyszłość. W: S. Borkowska, red. Przyszłość pracy w XXI w. Warszawa: IPiSS.
 • Kwiatkowski, E., Włodarczyk, P., 2017a. Znaczenie prawnej ochrony zatrudnienia. W: E. Kwiatkowski, red. Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kwiatkowski, E., Włodarczyk, P., 2017b. Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w krajach OECD. W: E. Kwiatkowski red. Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pigou, A.C., 1933. The Theory of Unemployment. London: Macmillan.
 • Ricardo, D., 1957. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
 • Smith, A., 1954. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
 • Tokarski, T., 2005. Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-778e2c27-17fa-4736-b308-18c5515ffeb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.