PL EN


2018 | 13 | 2(48) | 61-88
Article title

Arteterapia i edukacja twórcza w praktyce wychowawczej placówki socjalizacyjnej

Content
Title variants
EN
Artetherapy and Creative Education in the Practice of an Educating Socialization Institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problem twórczości i rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży poprzez arteterapię i warsztaty edukacji twórczej w placówce socjalizacyjnej. Przeprowadzono badania empiryczne, których przedmiotem były obydwie metody oddziaływań poprzez sztukę. Za cel badań przyjęto ustalenie skali problemów wychowanków, kompetencji terapeutycznych pracowników pedagogicznych, zakresu oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych oraz ich skuteczności w ocenie kadry pedagogicznej i wychowanków. Główny problem badawczy dotyczył odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę w wychowaniu dzieci w placówce socjalizacyjnej pełnią arteterapia i edukacja twórcza? W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki ankiety i badania dokumentów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dominującą formą pomocy dzieciom jest arteterapia, którą objęte są przede wszystkim osoby z problemami w komunikacji, ze wzmożonym napięciem emocjonalnym, zaburzeniami zachowania i symptomami niedostosowania społecznego. Warsztaty edukacji twórczej prowadzone są dla wszystkich chętnych zainteresowanych tą formą aktywności, chociaż nie we wszystkich grupach wychowawczych. Pedagodzy wykorzystujący w pracy z wychowankami badane metody mają ukończone odpowiednie studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Arteterapia pomaga tym dzieciom rozładować napięcie emocjonalne, wyrażać swoje emocje, myśli i uczucia oraz uporać się z problemami emocjonalnymi, stresem, złością i agresją. Warsztaty edukacji twórczej w formach plastycznych i treningu twórczości stymulują integralny rozwój osobowości wychowanków i pobudzają ich procesy autokreacji i autoedukacji.
EN
The article addresses the problem of creation and development of creativity of children and youth through art therapy and creative education workshops in a socialization facility. Empirical studies were conducted, the subject of which were both methods of interaction through art. The aim of the study was to determine the scale of problems of charges, therapeutic competence of pedagogical staff, the scope of therapeutic and educational impacts and their effectiveness in the assessment of teaching staff and foster children. The main research problem concerned the following: What is the role of art therapy and creative education in bringing up children in a socialization institution? The research used the method of diagnostic survey and survey techniques as well as document research. As it results from the conducted research, the dominant form of helping children is art therapy, which mainly includes children with communication problems, with increased emotional tension, behavioral disorders and symptoms of social maladjustment. Creative education workshops are conducted for all those interested in this form of activity, although not in all educational groups. Pedagogical staff using the tested methods in their work with pupils, have completed appropriate postgraduate studies, courses and trainings. Artetherapy helps these children relieve emotional tension, express their emotions, thoughts and feelings and deal with emotional problems, stress, anger and aggression. Creative education workshops in artistic forms and creativity training stimulate the integral development of the pupils’ personalities and stimulate the processes of self-creation and self-education of foster children.
Contributors
References
 • Bejger H., Dom dziecka jako środowisko stymulujące rozwój wychowanków o szczególnych potrzebach edukacyjnych, [w:] Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające, red. M. Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
 • Bejger H., Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego jako środowisko sprzyjające rozwojowi dziecka, [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. H. Bejger, R. Kartaszyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Niżyn 2017.
 • Chmielnicka-Plaskota A., Łoza B., Szulc W., Podstawy arteterapii, [w:] Arteterapia, red. B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota, cz. 1, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Czyż E. (red.), Dziecko i jego prawa, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1992.
 • Lapoujade C., Arts in the Arts Therapies: A European Perspective. Preface, [w:] S. Scoble, M. Ross, C. Lapoujade, The Arts in Arts Therapies: A European Perspective, Plymouth Devon 2009.
 • Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Arteterapia, cz. 3, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Pałuba M., Terapia sztuką w schizofrenii, „Służba Zdrowia” (1997)63–64.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; Dz. U. Nr 292, poz. 1720.
 • Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Szulc W., Arteterapia, narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Dz. U. Nr 149, poz. 887.
 • Wojnar I., Kubin J. (red.), Edukacja wobec wyzwań XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 • www.arttherapy.org (dostęp: 8.03.2018).
 • http://catainfo.ca/cata (dostęp: 8.03.2018).
 • http://tipy.interia.pl/artylul_11240,jak-zrobic-roze-metoda-quillingowa.html (dostęp:
 • 8.03.2018).
 • http://www.anzata.org/about-arts-therapy (dostęp: 8.03.2018).
 • http://www.insea.org (dostęp: 10.03.2018).
 • http://www.kajros.pl/szulc/index.html (dostęp: 8.03.2018).
 • kinezis.pl/warsztat-z-art.-kinezjologii,30 (dostęp: 11.03.2018).
 • www.linie.org.pl/co-to-jest-arteterapia3/150–arteterapia-czyli-sztuka-i-tworczosc-kolorowym-lekarstwem (dostęp: 3.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77951f1a-fb97-4b59-bb49-c0c4d518042b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.