PL EN


2016 | 3(41) | 319–328
Article title

Financial security of Polish households

Content
Title variants
PL
Bezpieczeństwo finansowe Polskich gospodarstw domowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A household’s fi nancial security is essential for the satisfaction of the needs and wants of its members, both communal and individual. It constitutes a kind of foundation for all of a household’s fi nancial decisions that impact its standard of living. The article aims to assess the level of fi nancial security of Polish households in 2005–2013. The research draws on data from Genworth Index, HBS conducted by the Central Statistical Offi ce (GUS) and Social Diagnosis (Diagnoza społeczna) overseen by the Social Monitoring Council. The study shows that Poland is characterized by a low level of fi nancial security relative to other European countries, especially Western and Scandinavian. More than three-quarters of Polish households experience fi nancial problems and exhibit both a low propensity to save, and low savings rates.
PL
Bezpieczeństwo fi nansowe gospodarstw domowych jest szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości zaspokojenia potrzeb wspólnych i indywidualnych jego członków. Dla gospodarstw domowych stanowi ono swoisty fundament, na bazie którego mogą podejmować decyzje fi nansowe mające wpływ na poziom ich życia. Głównym celem artykułu jest próba oceny poziomu bezpieczeństwa fi nansowego gospodarstw domowych w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Postawiony w artykule problem badawczy opracowano na podstawie danych pochodzących z badań Genworth (Indeks Genworth), Budżety gospodarstw domowych (GUS) oraz Diagnozy społecznej. Przeprowadzone badania wykazały, że Polska należy do państw o relatywnie niskim poziomie bezpieczeństwa fi nansowego na tle państw Europy, w szczególności w odniesieniu do państw zachodnich oraz skandynawskich. Ponad trzy czwarte polskich gospodarstw domowych przynajmniej czasami doświadcza problemów fi nansowych, ponadto charakteryzuje je niska stopa oszczędzania i skłonność do takich zachowań.
Year
Issue
Pages
319–328
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Advancing National Strategies for Financial Education (2013). A Joint Publication by Russian’s G20 Presidency and the OECD. Wyd. OECD (www.oecd.org, dostęp: 20.10.2015).
 • Anioła-Mikołąjczak P. (2015). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych. Maszynopis pracy doktorskiej, Poznań.
 • Anioła P., Gołaś Z. (2011). Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (22), 5-14.
 • Black R., Schreur E. (2014). Connecting Tax Time to Financial Security. New America Foundation, New York, 4.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2005 i 2013 roku (2006, 2014). Warszawa: Wyd. GUS.
 • Bywalec Cz. 2009. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com (30.09.2015).
 • Economic Security 2013. International Committee of the Red Cross, Geneva, 2.
 • Espinosa, J., Friedman J., and Yevenes, C. (2014). Adverse Shocks and Economic Insecurity: Evidence from Chile and Mexico, Rewiev of Inocme and Wealth, vol. 60 (Supplement S1), S141–S158.
 • Eurostat (Database), European Commission (ec.europa.eu).
 • Genworth Index 2014: Measuring Consumer Financial Security and Vulnerability, Genworth (źródło: www.genworth.com, dostęp: 11.10.15).
 • Goraj L. (2009). Rola dopłat w finansach gospodarstw domowych. (w): J. Zegar (red.), Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. IERiGŻ, PIB.
 • Hacker, J. S. (2011). Catch My Fall: Income Risk and the Welfare State in Rich Democracies. IARIW-OECD Conference on Economic Insecurity Paris, France, November 22-23.
 • Indeks Genworth: pomiar bezpieczeństwa i niestabilności finansowej konsumentów (2013), Piąte wydanie, Genworth Financial, www.genwotrh.pl (dostęp 30.09.2015).
 • Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe. Warszawa: Polskie Wyd. Ekonomiczne.
 • Kerlin J. (2014). Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym. (w): J. Ostaszewski i E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Warszawa: Wyd. SGH.
 • Kośny M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE.
 • Kośny M., Piotrowska M. (2013). Economic Security of Households and Their Savings and Credits, National Bank of Poland Working Paper No. 146.
 • Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J. (2014). Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. SERiA, tom XVI, z. 6, 274-280.
 • Kozera A., Stanisławska J., Wysocki F. (2013). Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego. Marketing i Rynek, 11, 31-39.
 • Kurowski P. (2001). Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejścia. Warszawa: Wyd. IPiSS, (www.iposs.com.pl/opracowania, dostęp: 10.09.2015).
 • Narodowy Bank Polski, https://www.nbportal.pl/slownik/bezpieczenstwo-finansowe, dostęp: 20.10.2015.
 • Raczkowski K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. (w): J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Zalega T. (2012). Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Problemy Zarządzania, vol. 11, 1(40), t. 1.
 • Żukrowska K., (2013): Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. (w): K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-779c0ebd-8c61-41e6-8fa5-4b745c25b844
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.