PL EN


2013 | 22 | 153-187
Article title

Poczucie marginalizacji u osadzonych i jego uwarunkowania – sprawozdanie z badań

Content
Title variants
EN
The Sense of Marginality Among Convicts. Research Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały badania nad poczuciem marginalności osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Objęto nimi 510 osadzonych, mężczyzn, odbywających karę w różnych typach i rodzajach zakładów karnych. Przyjęto założenie, że jedną z konsekwencji wykluczenia społecznego związanego z odbywaniem kary pozbawienia wolności jest powstanie u niego poczucia marginalności. Celem badań było ustalenie rozmiarów poczucia marginalności i określenie wpływu na jego wielkość uwarunkowań zewnętrznych wynikających z organizacji sposobu odbywania kary pozbawienia wolności oraz stopnia demoralizacji skazanego. Analizie poddano wpływ pięciu zmiennych: rodzaju i typu zakładu karnego, systemu odbywania kary, uczestnictwawpodkulturzewięziennej oraz charakteru popełnionych przestępstw.
EN
The article presents the study on the sense of marginality among convicts who serve their prison sentence. The research sample has included 510 male prisoners serving their sentence in penal institutions of various types and kinds. It has been assumed that social exclusion caused by imprisonment induce in convicts, among all, the sense of marginality. The aim of the research project was to determine the degree of such sense of marginality and the extent to which external factors brought by the specific punishment execution system and the degree of the convict’s demoralization influence such sense of marginality. The analysis covered five variables: type and kind of penal institution, system of sentence serving, involvement in prison subculture and the nature of committed crimes.
Year
Volume
22
Pages
153-187
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki UP-H w Siedlcach
References
 • Bartkowicz, Zdzisław (1996) Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. Lublin: UMCS.
 • Becker, Howard (2010) Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa: PWN.
 • Bielicki, Eugeniusz (1996) Wpływ wartości na zachowania przestępcze jako przedmiot badan kryminologii. Bydgoszcz: WSP.
 • Czapów, Czesław (1978) Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: PWN.
 • Czykwin, Elżbieta (2007) Stygmat społeczny. Warszawa: PWN.
 • Frieskie, Kazimierz (1999) Marginalność społeczna. [w:] Encyklopedia socjologii, T. II, Warszawa: Oficyna naukowa, s.169-170.
 • Frieskie, Kazimierz, red., (1997) Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce. Warszawa: IS UW.
 • Gaś, Zbigniew (1981) Współzależność między wybranymi formami agresywności a patologicznymi cechami osobowości. „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne" 12: 119-134.
 • Gierowski, Józef (1989) Motywacja zabójstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Medycznej.
 • Gore, Charles, Figueiredo, Jose (2003) Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu. „Problemy Polityki Społecznej” 5: 9-35.
 • Janke, Andrzej (2006) Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodziny – perspektywa pedagogiczna. [w:] Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula, red., Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Toruń: Wydawnictwo edukacyjne „Akapit”, s. 149-157.
 • Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557.
 • Kowalak, Tadeusz (1998) Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • Kuziak, Katarzyna (2006) Matki samotnie wychowujące dzieci – marginalizacja czy wykluczenie społeczne? [w:] Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula, red., Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Toruń: Wydawnictwo edukacyjne „Akapit”, s. 159-166.
 • Kubacka-Jasiecka, Dorota (1975) Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samoagresywnych. Wrocław: Ossolineum.
 • Kwaśniewski, Jerzy (1976) Koncepcje podkultur dewiacyjnych. [w:] Adam Podgórecki, red., Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: PWN, s. 212-219.
 • Lipkowski, Otton (1976) Resocjalizacja. Warszawa: PWN.
 • Machel, Henryk (2003) Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo „Arche”.
 • Nawój, Aldona (2007) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pawłowska, Joanna (1985) Pojęcie dewiacji w teorii etykietowania. „Studia Socjologiczne” 1 (96): 35-63.
 • Pospiszyl, Kazimierz (1992) Psychopatia. Warszawa: PWN.
 • Pospiszyl, Kazimierz (1998) Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Pytka, Lesław (2001) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Siemaszko, Andrzej (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Stanik, Jan (2007) Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności. [w:]Bronisław Urban, Jan Stanik, red., Resocjalizacja. T.1. Warszawa: PWN, s. 168-197.
 • Szymanowska, Aleksandra (2003) Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Urban, Bronisław (1997) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: WUJ.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 2010 Nr 33 poz. 178.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-779f27b3-82de-43f9-8879-04e5ea3ff8ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.