PL EN


2013 | 10 | 92-112
Article title

Rozstrzyganie sporów konsumenckich w postępowaniach niejudykacyjnych. Zarys problemu

Content
Title variants
EN
Consumer disputes solving in non judical proceedings. Problem outline
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The special legal norms designed to protect the interest of consumers are, and this is most common canon, necessity regardless of ones view upon such protection. Consumer dispute solving is made either by settlement of consumer disputes is made either trough the courts as a civil dispute, or the use of alternative methods ADR (alternative dispute resolution). Among those last ones well popularized and used certainly to seldom. However, it is a tool to give the opportunity to settle the dispute in a short time and low cost. As mediator could by any person (there are no official state designated qualification stan-dards) the legislator protects both parties interests by obligatory court the settlement. As arbitration settlements in described institution (Banking Ombudsman) are free of such obligation, in case of „business” mediation court approval is still binding. Mediation as well as consumer arbitration should not by mandatory, although there are voices to do so, as the fundamental feature is widely understood voluntary and freedom of will of the parties.
Year
Volume
10
Pages
92-112
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • An analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress trough ordinary judical proceding. Final report. A study for the European Commission Health and Consumer Protection Directorate – General Directorate B – Consumer Affairs, Katholicke Universiteit Leuven, Leuven 2007.
 • Bĕlohlávek A. J., Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection, European Commission, August 2008.
 • Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Gajda K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich – mediacja (cz. II), „Arbitraż i Mediacja 2008, nr 3.
 • Gołąb S., Wustanowski Z., Kodeks sądów polubownych, Kraków 1933.
 • Król-Pyzdrowska A.W., Arbitraż i mediacje jako metody rozstrzygania sporów (maszynopis pracy magisterskiej), GWSH, Gdańsk 2012.
 • Łabenda K. P., Arbitraż, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 2003.
 • Łabenda K. P., Arbitraż konsumencki na przykładzie unii kredytowych funkcjonujących w systemie prawa common law, „Pieniądze i Więź” 2003, nr 4 (21).
 • Łabenda K. P.: Ochrona praw konsumenckich w prawie polskim na tle uregulowań europejskich (na przykładzie wybranych umów), „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2010, t. 7.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C. H. Beck, Warszawa 2004.
 • Morek R.: Mediacje i arbitraż, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 • Mediacje. Teoria i praktyka, E. Murzyńska, R. Morek R., Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Romanowska M., Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 1 (9).
 • Sądy polubowne i mediacja, red. J. Olszewski, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • Stańczak P., Alternatywne metody rozstrzygania sporów w unii europejskiej i ich zastosowanie w Polsce; stan obecny i perspektywy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, nr 3 (2).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 72, poz. 1483).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (DzU 2009 r. nr 151, poz. 1219).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004 nr 173 poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU nr 47, poz. 211 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2007 nr 50, poz. 331).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (DzU nr 239, poz. 2018).
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (Dz. Urz. UE C 169/10 z 8.07.2005).
 • Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. (Dz. Urz. UE L 149/22 z 11.6.2005).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 136/3 z 24.05.2008).
 • Zalecenie Komisji 98/257/EC z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 115 z 17.05.1998).
 • Zalecenie Komisji 2001/310/EC w sprawie zasad stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów konsumenckich (Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2001).
 • Zielona Księga z 19.04.2002 r. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w zakresie prawa cywilnego i handlowego, COM (2002) 196 final.
 • http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/portal (dostęp: 13.06.2013).
 • www.uokik.gov.pl (dostęp: 13.06.2013).
 • www.wiih.ibip.wroc.pl (dostęp: 13.06.2013).
 • www.zbp.pl (dostęp: 18.09.2012).
 • Zagaj P., Domniemana zgoda przedsiębiorcy na sąd polubowny w sporach z konsumentami – prezentacja wyników konsultacji, www.uokik.gov.pl (dostęp: 18.06.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77a2fb35-5623-4660-9930-b0a14fc7668c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.