PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 193-212
Article title

Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy Polskiego Rynku Kapitałowego

Content
Title variants
EN
Corporate governance best practices and their transfer to hard law: The Polish Capital Market Stakeholders’ Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was an assessment of experience in the realm of applying corporate governance best practices on the Polish capital market. Assessment of the process of transfer of the best practice component recommending the establishing of an audit committee in the supervisory board and its verification in practice over the years 2010–2012 was an additional research goal. Twelve respondents took part in the study. They represented different institutions present on the Polish capital market – e.g., the Warsaw Stock Exchange, Polish Financial Supervision Authority, Polish Institute of Directors, Association of Individual Investors, and the Association of Listed Companies – as well as representatives of the auditor, professional supervisory board member, and independent capital market expert communities. The study was qualitative in character and the research technique applied was the interview. Research results demonstrated the importance and need for preparing corporate governance best practices for Polish conditions. However, many weaknesses were observed in the way in which companies listed on Warsaw Stock Exchange applied them in practice. A basic weakness perceived by the interviewed respondents was “apparent action” taken by some listed companies. Most often this took on the form of information for the market stating compliance with best practices, where the reality was different. A second popular behavior was the way in which compliance reporting was carried out. In this case own reports were not written, but those of others were copied. Identified risks/threats to the formation of audit committees found confirmation in board practice. The main problems include difficulty in attracting professional members who possess knowledge and experience in the realm of finance and accounting to supervisory boards, and a lack of additional remuneration for members of the audit committee. The latter can also be an explanation as to why such professionals are difficult to invite to boards.
Year
Volume
Pages
193-212
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 • Opracowania:
 • Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 • Augilera R.V., Cuervo-Cazurra A., Codes of Good Governance, Corporate Governance. An International Review 2009/17 (3).
 • Bohdanowicz L., Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: Perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business and Administration (MBA) 2011/2 (112).
 • Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 r., [w:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 • Davies M., Schlitzer B., The impracticality of an international “one size fits all” corporate governance code of best practice, Managerial Auditing Journal 2008/23/6.
 • Jerzemowska M., Wybrane międzynarodowe i krajowe regulacje nadzoru korporacyjnego – na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Koładkiewicz I., Audit Committees in Polish Supervisory Boards: Common Practice and New Challenges, [w:] Boubaker S., Nguyen D.K. (eds), Corporate Governance in Emerging Markets, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 (w druku).
 • Koładkiewicz I., Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013.
 • Koładkiewicz I., Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Organizacja i Kierowanie 2010/4 (142).
 • Nartowski A.S., Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa?, [w:] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Piaszczyk A., Komitet audytu jako nowa forma nadzoru korporacyjnego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 • Szułdrzyński K., Spiechowicz P., Komitety audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PwC, SEG, PID, KomitetAudytu.pl, Warszawa 2010.
 • Szułdrzyński K., Spiechowicz P., Komitety audytu w Polsce w roku 2011. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PwC, SEG, PID, KomitetAudytu.pl, Warszawa 2012.
 • Szułdrzyński K., Koładkiewicz I., Magda T., Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW badanie 2011–2012, PwC i AMROP, Warszawa 2013.
 • Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wyd. UŁ, Łódź 2012.
 • Dokumenty:
 • Cadbury Code, The Financial Aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, London 1992.
 • Deloitte, Komisja Nadzoru Finansowego, Polski Instytut Dyrektorów, Raport: Współczesna rada nadzorcza 2012. Praktyka ładu korporacyjnego w Polsce, Deloitte Polska, 2012.
 • Komisja Europejska, Zielona Księga. Unijne ramy ładu korporacyjnego, KOM(2011) 164 wersja ostateczna, Bruksela, dn. 5.04.2011 r.
 • Wspólne stanowisko Polskiego Instytutu Dyrektorów, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz ACCA w sprawie koniecznych zmian dotyczących funkcjonowania komitetów audytu w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649) z dnia 24 marca 2011 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77a44ce5-5575-4620-9a1f-7f51025c788a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.