PL EN


2016 | 5 | 4 | 56-76
Article title

Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej

Content
Title variants
EN
Security of EU Member States in the integration process of the European airspace
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu dwóch priorytetowych programów realizowanych przez UE w obszarze transportu lotniczego – programu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) oraz programu modernizacji technicznej europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) – na bezpieczeństwo i obronność państw członkowskich. Mimo iż programy te nie mają bezpośredniego zastosowania w odniesieniu do strony wojskowej, wiele opracowanych w toku ich rozwoju przepisów prawnych i rozwiązań operacyjno-technicznych oddziałuje pośrednio na działalność lotnictwa wojskowego i innych wojskowych użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej. Autor analizuje relacje między normami prawnymi z zakresu SES a działalnością wojskową w państwach członkowskich UE, wskazuje na potrzebę współpracy władz lotnictwa cywilnego z władzami wojskowymi (na poziomie politycznym, operacyjnym i technicznym) oraz na możliwe korzyści wynikające z tej współpracy dla obu stron.
EN
The aim of this article is to assess the impact of two priority programmes implemented by the EU in the area of air transport on the security and defence of EU Member States. The two programmes under considerations include: the legislative programme on the Single European Sky (SES) and the programme of the technical modernization of the European air traffic management system (SESAR). The above programmes do not directly apply to the military air transport and yet a variety of legal provisions and operational and technical solutions created in the course of their development indirectly influence the activities of military aviation and other military users of the European airspace. The paper examines the relationship between legal standards from the scope of the SES and military activities in EU Member States. It highlights the need for cooperation of civil aviation authorities with relevant military authorities (at the political, operating and technical level). It also notes the possible benefits of this cooperation for both parties.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
56-76
Physical description
Dates
online
2016-06-30
printed
2016-06-30
Contributors
  • Kierownik Zakładu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77acdbe7-07c0-4ea2-8d9c-ce4db360f46c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.