PL EN


2014 | 1(212) | 173-200
Article title

Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowegokulturowego (Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.) Style życia i porządek klasowy w Polsce, oraz Wojciech Woźniak, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym)

Content
Title variants
EN
This Way No Way. Class Analysis and Analysis of the Inequalities in the Society of the Cultural Turn (Style życia i porządek klasowy w Polsce [Lifestyles and Class Order in Poland] by Maciej Gdula i Przemysław Sadura (eds) oraz Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym [Social Inequalities in Polish Political Discourse] by Wojciech Woźniak)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Esej zawiera krytyczną analizę dwóch publikacji książkowych. Pierwsza koncentruje się na stylach życia i porządku klasowym w Polsce (redaktorzy: M. Gdula, P. Sadura), a druga na nierównościach społecznych obecnych w dyskursie politycznym również w Polsce (autor: W. Woźniak). Obydwie prace potraktowano jako głos młodego pokolenia socjologów w kwestiach struktury społecznej. W stosunku do pierwszej publikacji sformułowano uwagi dotyczące: 1) nieumieszczenia teorii Bourdieu w wystarczająco szerokiej tradycji analiz struktury klasowej i ruchliwości społecznej; 2) przyjęcia uproszczonego schematu struktury klasowej w koncepcji Bourdieu; 3) konfrontowania ogólnych twierdzeń wynikających z teorii Bourdieu bezpośrednio z wypowiedziami badanych bez próby operacjonalizacji ogólnych pojęć zawartych we wspomnianej teorii; 4) braku syntetyzującego podsumowania wskazującego na zasadniczy przekaz całego opracowania. W stosunku do drugiej publikacji zwrócono uwagę na brak bardziej pogłębionej analizy zebranego materiału empirycznego, a w szczególności braku zaprezentowania zasadniczych faz analizy materiału empirycznego zgodnie z wykorzystywanymi programami analizy jakościowej.
EN
The essay contains critical analysis of two publications on lifestyles and class order in Polish society as well as inequalities framed in the political discourse in Poland, the first of them edited by M. Gdula and P. Sadura, the other one authored by A. Woźniak. Both volumes are treated as a voice of young generation of Polish sociologists in the discussion of social stratification. Concerning the first publication the following remarks are made: 1. Bourdieu’s theory has been not framed enough in sociological tradition of class and mobility analyses; 2. Bourdesian class scheme has been perceived in a simplistic way; 3. General statements resulting from Bourdieu’s theory have been directly set against the statements made by individuals under study without an attempt to use any direct indicators of the vague notions included in the said theory; 4. Synthesizing conclusions are lacking. Concerning the second publication two flaws have been observed: 1. Lack of a more sophisticated type of analysis of the gathered data; 2. Lack of presentation of particular stages of qualitative analysis.
Year
Issue
Pages
173-200
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2/234, 30-084 Kraków
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
References
 • Bauman, Zygmunt. 2009. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Zygmunt. 2011. Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny, Agora S.A.
 • Beck, Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck, Ulrich i Elizabeth Beck-Gersheim. 2002. Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: SAGE.
 • Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Domański, Henryk. 2000. Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Domański, Henryk. 1994. Społeczeństwa klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Domański, Henryk. 2002. Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Eyal, Gil, Ivan Szelenyi i Eleanor R. Townsley. 1998. Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London: Verso.
 • Gdula, Maciej i Przemysław Sadura (red.). 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Giddens, Anthony. 2006. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: WN PWN.
 • Goldthorpe, John H. 2012. O socjologii. Integracja badań i teorii. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Hardy, Jane. 2012. Nowy polski kapitalizm. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Harley, David. 1989 The Conditions of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Blackwell.
 • Klekotko, Marta i Krzysztof Gorlach. 2013. Trójkąt niebermudzki: sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich. „Folia Sociologica”, vol. 44 „Acta Universitatis
 • Lodziensis” (numer pod redakcją Elżbiety Psyk-Piotrowskiej i Katarzyny Zajdy), s. 25–38.
 • Kowalik, Tadeusz. 2009. www.POLSKA.transformacja.pl. Warszawa: Muza.
 • Lash, Scott i John Urry.1987. The End of Organized Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Marshall, Gordon. 1997. Repositioning Class. Social Inequality in Industrial Societies. London: SAGE.
 • Nowak, Andrzej W. 2010. Neoliberalna akademia. Szkolnictwo wyższe a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w Polsce po 1989 roku. W: P. Żuk (red.). Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 117–131.
 • Nowak, Leszek. 1972. Anatomia krytyki marksizmu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Palska, Hanna. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat 90. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Pluciński, Przemysław. 2010. Dyskurs klasowy polskiej socjologii potransformacyjnej: niedyskretny urok klasy średniej. W: P. Żuk (red.). Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 101–116.
 • Ray, Larry i Andrew Sayer (red.). 1999. Culture and Economy after the Cultural Turn. London: SAGE.
 • Sassen, Saskia. 2000. Cities in a World Economy. Thousands Oaks London New Delhi: Pine Forge Press.
 • Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Savage, Mike. 2000. Class Analysis and Social Transformation. Buckingham, Philapelphia: Open University Press.
 • Savage, Mike, Gaynor Bagnall i Brian Longhurst. 2000. Indovidualiztion and Distinction. W: M. Savage (red.). Class Analysis and Social Transformation. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, s. 101–120.
 • Shucksmith, Mark. 2012. Class, Power and Inequality in Rural Areas. Beyond Social Exclusion?. „Sociologia Ruralis” 4 (52): 377–397.
 • Silver, Beverly J. 2009. Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. Warszawa: Książka i Prasa.
 • Skeggs, Beverly. 2004. Class, Self, Culture. London: Routledge.
 • Szelenyi, Ivan (red). 2003. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Turner, Jonathan H. 2004. Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Woźniak, Wojciech. 2012. Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. www.tagcrowd.com – dostęp 10 stycznia 2014 roku.
 • Zarycki, Tomasz. 2008. Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zarycki, Tomasz. 2009a. Socjologia krytyczna na peryferiach. „Kultura i Społeczeństwo” 1 (LIII): 105–121.
 • Zarycki, Tomasz. 2009b. Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Żuk, Piotr. 2010. Wstęp. Przemilczana rzeczywistość – o problemach z dostrzeganiem nierówności społecznych w czasach realnego kapitalizmu. W: P. Żuk (red.). Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 9–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77afd64a-f44d-4ff6-8ba3-2df8dcf27a01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.