PL EN


2020 | 3 | 135-148
Article title

Nauczanie języków obcych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Foreign language teaching to students of the University of Economics of the Third Age in Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia nauczania seniorów języków obcych przez Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach. W części teoretycznej autorzy analizują zmienne sprzyjające oraz utrudniające seniorom naukę języków obcych. W dalszej części charakteryzują Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach. W części praktycznej autorzy prezentują wyniki badania sondażowego, opartego o technikę ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza jako narzędzia badawczego. Badanie zostało przeprowadzone w roku akademickim 2019/2020
EN
The aim of this article is to tackle the issue of foreign language teaching to seniors by the University of Economics of the Third Age in Katowice. In the theoretical part, the authors analyse the variables conducive to and preventing from studying foreign languages by seniors. Later on, they describe the University of Economics of the Third Age in Katowice. In the practical part, the authors present the results of the survey based on a questionnaire as the research tool. The survey was conducted in the academic year 2019/2020.
References
  • Hurło L., Krause A., Sorokosz I. (2019), Codzienność współczesnego Seniora, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISBN 978-83-62336-54-8.
  • Jaroszewska A. (2013), Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 978-83-7850-199-2.
  • Jaroszewska A. (2011), Uczeń w wieku późnej dorosłości – próba charakterystyki w kontekście organizacji procesu nauczania języków obcych, w: Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się. O kompetencjach, motywowaniu i strategiach, red. J. Knieja, S. Piotrowski. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 487–502.
  • Regulamin organizacyjnym Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku.
  • Szarota Z. (2008), Przestrzeń edukacyjna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „E-mentor”, nr 3 (25), s. 71–76.
  • https://www.ue.katowice.pl/kandydaci/uetw.html [dostęp: 28.02.2020]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77b074a7-e21c-4fa2-bbf7-5578b9f3c779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.