PL EN


2017 | 44 | 10(523) | 26–32
Article title

EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY” NA POLSKIM RYNKU PRACY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
EFFECTS OF IMPLEMENTING THE „GUARANTEES FOR YOUTH” PROGRAM ON THE POLISH LABOUR MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest weryfikacja stawianej w artykule tezy, że wdrażany przez Polskę od 2014 r. europejski program „Gwarancje dla Młodzieży” z perspektywy swojego trzyletniego funkcjonowania wpłynął na poprawę sytuacji młodych Polaków na lokalnych rynkach pracy. Dostępne dane statystyczne oraz raporty MRPiPS posłużyły do analizy wskaźników bezrobocia i aktywizacji młodzieży i stanowiły tło dla pogłębionej na podstawie dostępnych badań i literatury oceny sytuacji bezrobotnej młodzieży na rynku pracy. Ważnym źródłem informacji są zebrane w raportach i opracowaniach analizy działań podejmowanych przez resort pracy i publiczne służby zatrudnienia oraz ocena ich efektów w zakresie realizacji programów aktywizacji młodzieży na rynku pracy.
EN
This article deals with verification of the thesis, that implemented since 2014 The European Youth Guarantee Program, from the perspective of its threeyear function has improved the situation of young Poles in local labor markets. In this article statistical data and MRPPS reports were used to analyze the unemployment rates and activation of young people on the labor market. An important element of the comparative evaluation of the program is developed on the basis of a European Commission report on the Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on, which presents a qualitative and quantitative analysis based on data collected from Member States, including Poland.
Year
Volume
44
Issue
Pages
26–32
Physical description
Contributors
 • doktorant Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Boni M., Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Choudhry M.T., Marelli E. Signorelli M. (2010), Youth Unemployment and the Impact of Financial Crises, XXV Convegno Nazionale di Economia del Lavoro Universitadegli Studi G. D’Annunzio, Chieti-Pescara.
 • Górniak J. (2015), (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Raport podsumowujący V edycję badań BKL z 2014 r., PARP, Warszawa-Kraków.
 • GUS (2017), Kwartalna informacja o rynku pracy, Warszawa.
 • Jelonek M., Kasperek K., Magierowski M. (2015), Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, PARP, Warszawa.
 • Kryńska E. (2008), Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja, w: E. Sulima (red.), Rynek pracy a edukacja, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok.
 • Kryńska E. (2011), Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, w: K. Jędralska, J. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Prace Naukowe UE, Katowice.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2016), Gwarancja dla Młodzieży i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych trzy lata później {SWD(2016) 323 final} {SWD(2016) 324 final}.
 • Męcina J. (2001), Absolwent na rynku pracy: analiza społeczno-ekonomicznych i prawnych uwarunkowań startu zawodowego młodzieży w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPS UW, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Męcina J. (2014), „Gwarancje dla młodzieży” jako wspólna inicjatywa państw UE na rzecz poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 26(3).
 • MRPiPS (2016), Realizacja Gwarancji dla Młodych w Polsce w 2015 roku, Warszawa.
 • MRPiPS, MiR (2014), Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, Warszawa.
 • Piróg D. (2012), Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii, w: A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (red.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2002), Leksykon polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Staniaszek M. (2008), Młodzi na rynku pracy, Stowarzyszenie Łódka, Łódź.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (2008), Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
 • MRPiPS (2017), Bezrobocie rejestrowane w Polsce, raport miesięczny, Warszawa.
 • Polityka zarządzania kompetencjami pracowników (2013), raport Instytutu Badań Edukacyjnych, IBE, Warszawa.
 • Zaręba P., Kępczyk R., Misztal J., Hadrian M., Bier­nat A. (2013), Współpraca szkół z pracodawcami. Przykładowe rozwiązania szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, KOWEZiU, Warszawa.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3215_en.htm [dostęp 4.10.2016].
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01) [dostęp 22.04.2013].
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_en.htm [04.02.2015].
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0646&from=EN [dostęp 04.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77b6584f-778d-42ef-a30c-d3254790f04a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.