PL EN


2018 | 3(39) | 37-48
Article title

Postrzeganie zjawiska mobbingu przez pracowników

Content
Title variants
EN
Perception of mobbing by employees
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono definicję mobbingu, a także rodzaje oraz cechy charakterystyczne tego zjawiska. Opisano profil mobbera i ofiary, wskazując cechy ich charakteru oraz typowe zachowania. Ponadto przedstawiono przyczyny i skutki mobbingu, a także wskazano osoby i branże zawodowe szczególnie na niego narażone. Celem pracy jest ocena znajomości zjawiska mobbingu wśród pracowników. Do realizacji badań wykorzystano kwestionariusz autorskiej ankiety. Z przeprowadzonych analiz wynika, że atmosfera w miejscu pracy jest dobra bądź średnia, ale dochodzi również do sytuacji konfliktowych. Najczęściej działania mobbingowe wobec kobiet stosował przełożony, rzadziej współpracownik. W przypadku mężczyzn połowa respondentów odpowiedziała, że mobbing stosował pracodawca, natomiast druga połowa – że współpracownik. Aż 80% ankietowanych kobiet odpowiedziało, że mobberem była kobieta, natomiast mężczyźni jednogłośnie stwierdzili, że w ich przypadku mobbing stosował mężczyzna. Najczęstszymi przyczynami występowania zachowań mobbingowych były: poczucie wyższości u mobbera, obawa przed utratą stanowiska, osiągnięcia w pracy oraz zazdrość. Z badań wynika, że do zjawiska mobbingu najczęściej dochodzi w służbie zdrowia, transporcie, branży spożywczej i budowlanej. Większość ankietowanych szukała pomocy, natomiast w bardzo znikomym procencie pomoc ta została udzielona.
EN
The work presents the definition of mobbing, as well as the types and characteristics of this phenomenon. The profile of the mobber and the victim are described, indicating the characteristic features of their character and typical behaviors. In addition, the causes and effects of mobbing are presented, as well as people and professional sectors particularly exposed to this phenomenon. The aim of the work is to assess the knowledge of the phenomenon of mobbing among employees. The questionnaire of the author’s questionnaire was used to conduct the research. The research shows that the atmosphere in the workplace is good or average, but also conflicts occur. Most often, mobbing actions against women were applied by the supervisor, less often by a colleague. In the case of men, half of the respondents replied that the mobbing was used by the employer, while the other half was the co-worker. As many as 80% of the women surveyed replied that the mobber was a woman, whereas the men unanimously stated that in their case mobbing was used by a man. The most common reasons for the use of mobbing behaviours were: a sense of superiority by the mobber, fear of losing position, achievement at work and jealousy. The research shows that the phenomenon of mobbing usually occurs in the health, transport, food and construction industries. Most of the respondents sought help in the matter of mobbing, while in a very small percentage this assistance was granted.
Year
Issue
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2018-09
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
References
 • Bechowska-Gebhardt, A. (2016). Przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku pracy i budowanie pozytywnej atmosfery relacji interpersonalnych [online, dostęp: 2018-06-01]. Wrocław: Fundacja Wspierania Działań Antymobbingowych i Rozwoju Organizacji. Dostępny w Internecie: kobietylasu.com/portal/7b85cd67f235.pdf.
 • Chomczyński, P. (2008). Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375251821.
 • Delikowska, K. (2004). Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy. Społecznik, 7, 5–31.
 • Erenkfeit, K., Dudzińska, L., Indyk, A. (2011). Mobbing w środowisku pracy – opis zjawiska oraz jego skutki. Medycyny Środowiskowa – Environmental Medicine, 14(4), 81–89.
 • Firek, M. (2004). Mobbing w oświacie [online, dostęp: 2018-06-01]. Mirsk. Dostępny w Internecie: http://www.profesor.pl/mat/pd6/pd6_w_firek_20060213.pdf.
 • Gamian-Wilk, M., Grzesiuk, L. (2016). Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami. Psychologia Społeczna, 11(3), 244–254. DOI 10.7366/1896180020163801.
 • Hirigoyen, M.F. (2003). Molestowanie w pracy. Poznań: W Drodze. ISBN 8370334792.
 • Janowska, Z. (2010). Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375254693.
 • Kępniak, A. (2006). Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz prawa cywilnego [online, dostęp: 2018-03-30]. Materiały z Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy” 15 listopada 2016 r. Łódź: Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy. Dostępny w Internecie: https://lodz.pip.gov.pl/pl/f/v/39895/04%20Mobbing.pdf.
 • Kowal, J., Pilarek, G. (2011). Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu. Annales: etyka w życiu gospodarczym, 14(1), 227–240.
 • Kucharska, A. (2014). Mobbing. Informator dla pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy.
 • Matuszyński, W. (2004). O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji [online, dostęp: 2018-03-29]. Wrocław: Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe. Dostępny w Internecie: http://www.mobbing.most.org.pl/publikacja_3.htm.
 • Merecz, D. (red.). (2011). Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki: podręcznik dla psychologów. Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. ISBN 9788360818633.
 • Ostrowska, M., Michcik, A. (2014). Mobbing – istota, przyczyny, przeciwdziałanie. Bezpieczeństwo Pracy:nauka i praktyka, 6, 8–11.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2003). Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 77–85.
 • Szymik, E., Brosz, Z. (2009). Wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne pracowników. Problemy Profesjologii, 2, 167–185.
 • Warszewska-Makuch, M. (2012). Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 5, 8–11
 • Wysocki, S. (2013). Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Nauki Społeczne, 2(8), 194–209.
 • Zych, M. (2007). Mobbing w polskim prawie pracy. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788374839556.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77b6e4dd-4d2b-4275-92e8-36b62614b081
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.