PL EN


2013 | 16 | 229-248
Article title

Aspekty prawne współpracy dyrektora szkoły publicznej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Authors
Content
Title variants
EN
Legal Aspects of the School of Public Cooperation with Churches and Religious Denominations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nauczanie religii odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia. Jest ono obecne w polskim systemie oświaty. Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy o systemie oświaty, nauka religii jest organizowana na życzenie rodziców w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnajalnych. Kształt przepisów dotyczących nauczania religii w szkołach i przedszkolach publicznych nakłada obowiązek współpracy dyrektora szkoły z Kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie nauczania religii. Najbardziej widoczne jest to w zakresie zatrudniania nauczycieli religii. Wprawdzie podmiotem zatrudniającym nauczyciela religii jest dyrektor szkoły, jednakże nie może on zatrudnić osoby nie posiadającej misji kanonicznej. Kościoły i związki wyznaniowe mają również możliwość cofnięcia misji kanonicznej, co skutkuje zwolnieniem takiego nauczyciela, nawet w ciągu roku szkolnego. Obowiązek wspomnianej współpracy widoczny jest również przy organizacji rekolekcji wielkopostnych. Nie są to jedyne sfery współpracy szkoły z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Wspomniana współpraca powinna być jak najściślejsza, gdyż w wielu aspektach pracy szkoły może ona przynieść pozytywne rezultaty wychowawcze.
EN
Religious education plays a very important role in the upbringing of the young generation. It is present in the Polish educational system. The provisions on religious education in schools and preschools requires cooperation of the school and churches and religious organizations in the field of religious education. This is most evident in the employment of teachers of religion. Although the subject of employing a teacher of religion is director of the school, but he can not hire a person lacking canonical mission. Churches and religious organizations are also able to release a teacher, even during the school year. The obligation of the cooperation is also seen in the organization of the Lenten retreat. The are not the only areas of cooperation should be the closest possible, as in many aspects of school can bring positive outcomes of education.
Year
Volume
16
Pages
229-248
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski
References
 • Balicki A., Aspekty prawne organizacji rekolekcji wielkopostnych w kontekście funkcjonowania szkoły, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 14.
 • Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa 2011.
 • Banaszek B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Bielecki M., Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców oraz jego wolność religijna w kontekście orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 listopada 2009, w: Szkoła, edukacja i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2010.
 • Król A., Kuzior P., Łyszczarz M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Warszawa  Bielsko-Biała 2009.
 • Kurzyna-Chmiel D., Nadzór pedagogiczny jako specyficzny rodzaj nadzoru, „Przegląd Prawa i Administracji” 2007, nr 76.
 • Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2004.
 • Litak S., Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.
 • Mezglewski A., Polski model religii w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin 2009.
 • Mezglewski A., Skierowanie do nauczania religii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1.
 • Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77bc9c3c-6393-4483-b6bb-dcc73d388049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.