PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 155-172
Article title

Szanse zawodowe młodych w okresie kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Young Europeans on the labour market and about their job opportunities in time of economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione w artykule analizy mają charakter ilościowy. Ich głównym celem jest ukazanie zmian zachodzących w wyborach życiowych młodych Polaków i młodych Europejczyków w okresie kryzysu gospodarczego. Korzystając z danych ESS, porównuję decyzje młodych ludzi w Polsce i innych 20 krajach europejskich w trzech momentach czasowych – w 2006 r. Tj. W okresie „przedkryzysowym”, w 2008 r. – początek kryzysu oraz w 2010 r. – jego głębsza faza. Analizuję jak w omawianym czteroleciu zmieniają się proporcje respondentów, którzy decydują się na wybór jednej ze ścieżek życiowych: edukacja, praca, migracja zarobkowa.
EN
The analyses presented in the article are quantitative. Their major aim is to show the changes in the life choices of young Poles and young Europeans during the economic crisis. Using the ESS data, the author compares the decisions made by young people in Poland and other 20 European countries at three time points – in 2006, i.e., in the ’pre-crisis time’, in 2008 – the beginning of the crisis and 2010 – its deeper phase. She analyses how, over the four-year-period, the proportions of the respondents change – respondents who decide to choose one of the path in life: education, work, labour migration.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
155-172
Physical description
References
 • Boni M., (RED) (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Warszawa.
 • Bryk A. S., Raudenbush S. W. (1992), Hierarchical Linear Models in Social and Behavioral Research: Applications and Data Analysis Methods, CA: Sage Publication, Newbury Park.
 • Collins R. (1979), The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press, New York.
 • Domański H. (2004), Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Education at Glance 2010. OECD Indicators, OECD 2011.
 • Global Employment Trends for Youth. Special Issue on the impact of the global economic crisis on youth. ILO Geneva, sierpień 2010.
 • Iglicka K. (2011), Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku –przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, [w:] Centrum Stosunków Międzynarodowych Raporty i Analizy, 5/2011.
 • Koseła K. (1999), Młodzież, [w:] Encyklopedia Socjologii, tom 2, red. Z. Bokszański i in., Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kryńska E. (1998), Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie, [w:] Prognoza
 • podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, red. E. Kryńska, J. Suchocka, B. Suchocki, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Quintinin G., Martin S. (2006), Starting well or losing the way? The position of youth in the labour market in OECD countries, OECD, Social, Employment and Migration Working Papers, No 39.
 • Sztabiński P.B., Sztabiński F., (red.) (2014), Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Young Europeans (2007), Flash Eurobarometr 202 Gallup Organization.
 • http://www.europeansocialsurvey.org/
 • http://data.worldbank.org/
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77bdb5ae-3f9c-4f76-9308-66ffb3deb4df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.