PL EN


2015 | 2(25) | 411-425
Article title

Podejście PRINCE2 jako element bezpieczeństwa w planowaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
PRINCE2 approach as an element of safety in planning an employment in enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metody wspomagające zarządzanie stosowane są powszechnie w wielu sferach życia społecznego oraz działalności gospodarczej. Są to metody wykorzystywane w zarządzaniu procesami, projektami, służące podejmowaniu decyzji itp. Znajomość ich jest niezbędna z punktu widzenia wymiany informacji, wnioskowania, analizy problemu. Znacząca część metod wspomagających zarządzanie jest stosowana w Polsce lecz tylko część zostaje zaimplementowana. Celem artykułu jest przedstawienie zarysu metody PRINCE2, jej podstawowych własności oraz możliwości zastosowania. Możliwości te zostaną ukazane w kontekście dwóch ważnych procesów dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi – planowania zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Metoda Prince2 potraktowana jest jako element bezpieczeństwa dla działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obszarze planowania zatrudnienia i rekrutacji. Ponadto przedstawiono implementacja dobrych praktyk pod kątem zarządzania procesami oraz doboru zespołów projektowych w planowaniu zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach.
EN
Methods of management support are commonly used in many spheres of social life and economic activity. Th ese methods are used in process management, project management, etc. for decision-making. Knowledge of them is essential from the point of view of exchange of information, reasoning, problem analysis. A signifi cant part of the methods of management support is applied in Poland but only part of it is implemented. Th is article aims to provide an overview of the PRINCE2 method, its basic properties and its possible applications. Th ese capabilities will be shown in the context of two important processes concerning the area of human resource management – workforce planning and recruitment of staff in Polish enterprises. Prince2 method is treated as a security for the actions undertaken by companies in the area of workforce planning and recruitment. Th e article also presents the implementation of best practices for process management and selection of project teams in the planning of employment and recruitment of staff in Polish enterprises.
Year
Issue
Pages
411-425
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Zakład Zarządzania Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
References
 • A Guide to the Project Management Body o f Knowledge (PMBOK® Guide)– Fift h Edition, Project Management Institute, 2013.
 • Armstrong M.(2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer,Kraków, s. 331, 337
 • Chmielewski J. M., Waćkowski K., (2007), Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi.
 • Chrapko M., (2013), SCRUM o zwinnym zarządzaniu projektami, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Kroll P., Macisaac B., (2006), Agility and Discipline Made Easy: Practicesfrom OpenUP and RUP, Addison-Wesley Professional, Boston.
 • Poradnik dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 • PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami, Crown Copyright 2009.
 • Schwaber K., Sutherland J., (2011), Przewodnik po SCRUMIE: Reguły Gry,
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., (1995), Kierowanie, Warszawa 1995, s. 25, 77.
 • Strona internetowa https://www.axelos.com/prince2
 • Szyjewski Z.,(2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi,Placet, Warszawa.
 • Ścibiorek Z., (2012), Personel w organizacjach zhierarchizowanych, Wyd. WSPol, Szczytno, s. 78–79.
 • Ziółkowski A., (2012), Adaptacyjny agentowy model zarządzania projektami informatycznymi, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 22
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c0b182-b835-4d0c-995e-d838e45509d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.