PL EN


2018 | 12 | 2 | 16-22
Article title

Lifestyles of youths manifesting risky behaviour in social and cultural considerations

Content
Title variants
PL
Style życia młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne w kontekście orientacji społecznych i kulturowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The presented paper refers to the lifestyles of youths manifesting risky behaviour. Lifestyle in this paper is understood as a category of evaluative and cultural orientations of the respective group of youths. The first part presents the understanding of the concept of lifestyle available in the subject-matter literature. In further considerations, the perspective of values accepted and pursued by socially maladjusted youths or those at the risk of maladjustment have been selected and discussed. The following paper is of an analytical and descriptive character.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy problematyki stylu życia młodzieży przejawiającej zachowania ryzykowne. Styl życia w niniejszym artykule jest rozumiany, jako kategoria orientacji wartościujących i kulturowych tej grupy młodzieży. W pierwszej części przedstawione zostały dostępne w literaturze przedmiotu koncepcje stylu życia. Dla dalszych rozważań wybrana została perspektywa wartości uznawanych i realizowanych przez młodzież niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
16-22
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2(129), 7-31.
 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Czapów, Cz. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Czerwiński, M. (1976). Pojęcie stylu życia i jego implikacje. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 33-71). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dobrychłop, A., Jędrzejko, M. Z., Kania, S., Kasprzak, K., Matejek, J., Prufer, P., Sarzała, D., Sieroń, R. B., Szwedzik, A., Taper, A. (2017). Zachowania ryzykowne nastolatków. Nowa jakość ryzyka-ryzyka wielowymiarowe. Ujęcie socjopedagogiczne. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 • Dyczewski, L. (1995). Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Gdula, M., Sadura, P. (2012). Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gros, F. (1992). Tolerancja i pluralizm. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Jawłowska, A. (1976). Styl życia a wartości, W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 205-241).Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence. A psychosocial framework for understanding and action. Journal of Adolescent Health, 12, 597-605. https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K
 • Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Impuls.
 • Konopczyński, P. (2016). Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Kraków: Impuls.
 • Kozaczuk, F. (1990). Styl życia nieletnich i jego wpływ na młodzież szkolną. W: Z. Sobolewski, F. Kozaczuk (red.), Zapobieganie demoralizacji nieletnich (s. 93-106). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 • Kozaczuk, F. (1998). Hierarchiczny układ wartości nieletnich. W: F. Kozaczuk (red.), Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży (s. 53-64). Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego.
 • Kozaczuk, F. (2005). Świat wartości nieletnich z symptomami niedostosowania społecznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Merton, R. (1957). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Illinois: The Free Press.
 • Ponczek, D., Olszowy, I. (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 260-268.
 • Pytka, L. (1993). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Siciński, A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 15-33). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Siciński, A. (1988). Styl życia w miastach polskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Siciński, A. (2002). Styl życia. Kultura. Wybór. Szkice. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Strzelecki, A., Siciński, A. (1976). Styl życia a jakość życia. Przyczynek do problemów polityki społecznej. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 241-263). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szałański, J. (1993). Przeobrażenia w spostrzeganiu ludzi u wychowanków zakładów poprawczych i wychowawczych. Warszawa: WSPS.
 • Tyszka, Z. (1971). Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wawro, F.W. (2008). Wybory wartościujące polskiej młodzieży na emigracji. W: F. W. Wawro (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych (s. 143-162). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki, F. (1971). Nauki o kulturze: narodziny i rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c10f7d-4dd3-4ecd-ac2c-8b9b9f940fac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.