PL EN


2018 | 2 | 9-22
Article title

Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską

Content
Title variants
EN
The connection between Kazimierz Sośnicki and the Lviv-Warsaw school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione związki Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską. Twórcą tej formacji intelektualnej był Kazimierz Twardowski, a jej koniec wyznaczył 1939 rok. Uczeni tej szkoły w sposób pełnoprawny uczestniczyli w procesie rozwiązywania kryzysu filozofii europejskiej oraz budowaniu tożsamości i statusu nauk humanistycznych. Stanowi to uzasadnienie dla szczególnej troski o przypomnienie wkładu Sośnickiego w proces instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki w strukturach akademickich polskich uniwersytetów I połowy XX wieku.
Year
Issue
2
Pages
9-22
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Balukiewicz M. (2004). Koncepcje pedagogiczne Kazimierza Sośnickiego prezentowane na łamach „Muzeum” – organu lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (1918-1939). W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne (s. 123-125). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bauman Z. (2012). Kultura jako praxis. Przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bourdieu P. (1984). Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy. W: E. Mokrzecki (red.), Kryzys i schizma (t. 2, s. 87-136). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gałecki W. (1966). Jeszcze raz przez życie. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2018). Koncepcja pedagogiki (i pedagogiki ogólnej) w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Forum Pedagogiczne, 1, 43-58.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2014). Kulturowe uwarunkowania włączenia pedagogiki w zakres zainteresowań Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 19-38.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hessen S., Hans M. (1934). Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej. Rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany komunistycznej polityki oświatowej od rewolucji październikowej do końca planu pięciolecia (1917-1932). Przeł. A. Zieleńczyk. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 • Kotarbiński T. (1958). Wybór pism. T. II. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nalaskowski S. (2004). Epizod z zawodowej biografii Kazimierza Sośnickiego. W: E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne (s. 123-125). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Nalaskowski S. (1992). Pedagogika i dydaktyka w ujęciu Kazimierza Sośnickiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nawroczyński B. (1934). Współczesne prądy pedagogiczne. W: Encyklopedia wychowania, 1(9), 544-545.
 • Okoń W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Przeniosło M. (2016). Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 41-55.
 • Sienkiewicz W. (2000-2005). Galicja. W: Wielka Encyklopedia PWN, 9, 493-495.
 • Sośnicki K. (1936). Formy myślenia naukowego a formy ustrojowe. Kultura i Wychowanie, R. 3, s. 115-130.
 • Sośnicki K. (1939). Naczelne idee pedagogiczne w ustawie ustrojowej i programie szkoły średniej. Muzeum, 1, s. 16-29.
 • Sośnicki K. (1936). Nauka szkolna i światopogląd. Muzeum, 2, 77-93.
 • Sośnicki K. (1934). Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej. Przegląd Pedagogiczny, LIII(18), 135-136.
 • Sośnicki K. (1946). Pedagogika ogólna. Inowrocław: Księgarnia Wysyłkowa Liberarium.
 • Sośnicki K. (1938). Pedagogika zasad. Muzeum, 2, 60-78.
 • Sośnicki K. (1933). Podstawy wychowania państwowego. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 • Sośnicki K. ( 1934). Przegląd teorii państwa. Kultura i Wychowanie, R. 1, s. 227-246.
 • Sośnicki K. (1974). Przemówienie na uroczystości z okazji 90-lecia urodzin dnia 30.V.1973 na UMK w Toruniu. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika IV.
 • Sośnicki K. (1967). Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Sośnicki K. (1936). Treść nauki a światopogląd polityczny. Kultura i Wychowanie, R. 3, s. 172-182.
 • Sośnicki K. 1936). Trzy hasła. Kultura i Wychowanie, 3, 223-235.
 • Sośnicki K. (1923). Zarys logiki, podręcznik dla klas wyższych szkół średnich. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 • Sośnicki K. (1910). Wyjaśnianie i opis w badaniach naukowych. Przegląd Filozoficzny, XIII, 128-148.
 • Tatarkiewiczowie T. i W. (1979). Wspomnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Woleński J. (1985). Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Woleński J. (2014). Szkoła Lwowsko-Warszawska z perspektywy historycznej. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c6a4e0-7401-47de-b8ca-8669b027f8d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.