PL EN


2013 | 30 | 210-219
Article title

Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha – wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych

Authors
Content
Title variants
EN
Income Inequality in the Concept of John K. Galbraith – an Indication of the Sources and Research Hypothesis Formulation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia źródła nierówności dochodowych w bimodalnej gospodarce kapitali-stycznej Johna K. Galbraitha. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest koncepcja przedsiębior-stwa i determinantów jego wzrostu, jaką zaproponował J.K. Galbraith. Już w samej istocie przed-siębiorstwa wskazywać można cechy przyczyniające się do powstawania nierówności dochodo-wych. Dalej opisany został podział podażowej strony rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej na sektor rynkowy i sektor planujący. Sektor rynkowy jest domeną stosunkowo niewielkich przedsiębiorstw, a na sektor planujący składają się korporacje o znaczącej sile rynkowej, kontrolujące podstawowe zmienne rynkowe. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla nierówności dochodowych. Zgodnie z podziałem podażowej strony gospodarki biegnie linia podziału rynku pracy na dwa typy pra-codawców. Są to przedsiębiorstwa o niewielkiej sile rynkowej i wynikających z tego niewielkich możli-wości płacowych oraz ogromne korporacje utrzymujące wyższe pensje dla swoich pracowników niż w sektorze rynkowym. Prezentacja powyższych rozważań pozwala na przedstawienie źródeł nie-równości dochodowych w koncepcji Galbraitha. Artykuł kończy sformułowanie hipotez badaw-czych, będących punktem wyjścia empirycznej weryfikacji opisanej wcześniej koncepcji.
EN
The article presents the sources of income inequality in a bimodal capitalist economy of John K. Galbraith. The starting point of this article is the concept of the company and its growth deter-minants enunciated by J.K. Galbraith. Already in the essence of the company, can be identified features that contribute to the formation of income inequality. Further, there is described the divi-sion of the supply side of the developed capitalist economy on the market sector and planning sector. Market sector is the domain of a relatively small enterprises, and the planning sector con-sists of corporations with significant market power which control the fundamental market varia-bles. This distinction is crucial for income inequality. According to the division of the supply side of the economy runs line of division of the labor market on two types of employers. These are small companies without market power, and consequently low wage opportunities, and huge cor-porations that can sustain higher wages for their workers than in the market sector. Presentation of the foregoing issues, allows to present sources of income inequality in the concept of Galbraith. The article concludes with the research hypotheses, which are the starting point for empirical verification concepts described earlier.
Year
Issue
30
Pages
210-219
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Davidson P., 2005, Galbraith and the Post Keynesians, „Journal of Post Keynesian Eco-nomics”, t. 28, nr 1.
 • Dunn S.P., Pressman S., 2005, The Economic Contributions of John Kenneth Galbraith, “Review of Political Economy”, t. 17, nr 2 (kwiecień).
 • Galbraith J.K., 1984, Galbraith and the theory of the corporation, „Journal of Post Keynesian Economics”, t. 7, nr 1.
 • Galbraith J.K., 1952, American Capitalism – The Concept of Countervailing Power, Houghton Mifflin, Boston.
 • Galbraith J.K., 1954, Countervailing Power, „The American Economic Review”, t. 44, nr 2, Prace i materiały z sześciesiątego szóstego dorocznego spotkania American Economic Association, maj.
 • Galbraith J.K., 1973, Społeczeństwo dobrobytu – państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Galbraith J.K., 1977, The Bimodal Image of the Modern Economy: Remarks upon Re-ceipt of the Veblen–Commons Award, „Journal of Economic Issues”, t. 11, nr 2, czerwiec.
 • Galbraith J.K., 1979, Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • North D., 1991, Institutions, The Journal of Economic Perspectives, t. 5, nr 1.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy [w:] Rynek pracy, red. M. Kowalski, PWE, Warszawa.
 • Wilkin J., 1997, Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny [w:] Efektyw-ność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2011, Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77d3ea63-b59d-4ced-8039-7f03e5e6a320
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.