PL EN


2015 | 9/2015 | 227-239
Article title

Charity Work of People Sentenced to Imprisonment

Content
Title variants
PL
Praca charytatywna skazanych na karę pozbawienia wolności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the current socio-economic situation of the country, it is difficult to provide work for all citizens, and especially those who have fallen in conflict with the law. In terms of social interest, convicted people are placed last in the hierarchy of people needing work. Therefore, it is necessary to remind the significance and place of work in social rehabilitation interactions towards convicted persons. An alternative to the lack of employment in the penitentiary system may be charity work, the importance and value of which is so marginalized in supplementing social rehabilitation interactions. The impact of charity work is multifaceted, because it concerns not only convicted persons, but dependent mainly on the social factor. Society also needs humanization in order to understand the process of social rehabilitation of socially maladjusted people, and above all, should be included in it. The social rehabilitation of convicted persons outside the prison depends first of all on the involvement of the penitentiary institutions themselves in cooperation with the local community.
PL
W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju trudno zapewnić pracę wszystkim obywatelom, a szczególnie tym, którzy popadli w konflikt z prawem. Biorąc pod uwagę społeczne zainteresowanie, skazani są plasowani na końcu w hierarchii osób potrzebujących pracy. Konieczne jest zatem przypomnienie znaczenia i miejsca pracy w oddziaływaniach resocjalizacyjnych wobec osób skazanych. Alternatywą na brak zatrudnienia w więziennictwie może stać się działalność charytatywna, której znaczenie oraz wartość jest marginalizowana w uzupełnianiu oddziaływań resocjalizacyjnych. Oddziaływanie pracy charytatywnej jest wielopłaszczyznowe, ponieważ dotyczy nie tylko osób skazanych, ale uzależnione jest przede wszystkim od czynnika społecznego. Społeczeństwo również potrzebuje humanizacji, aby zrozumieć proces resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, a przede wszystkim powinno się w nią włączyć. Resocjalizacja osób skazanych uzależniona jest w pierwszej kolejności od zaangażowania samych zakładów karnych we współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Year
Issue
Pages
227-239
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • University of Lower Silesia in Wrocław
References
 • [1] Bałandynowicz A., 2006, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warsaw.
 • [2] Bałandynowicz A., 2011, Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, “Resocjalizacja Polska”, no. 2.
 • [3] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warsaw.
 • [4] Gajdus D., Kalinowska B., 2005, Aksjologia kary pozbawienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II, [in:] Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, (eds.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • [5] Górecki M., 1999, Wolontariat, [in:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, (eds.) Lalak D., Pilch T., Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warsaw.
 • [6] Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • [7] Kamiński T., 2004, Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw.
 • [8] Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warsaw.
 • [9] Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [10] Machel H., 2008, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej. Casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków.
 • [11] Mazur J., 2005, Drogi i rozdroża wartości pokolenia X w procesie socjalizacji, [in:] Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, (eds.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • [12] Mądrzycki T., 1977, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warsaw.
 • [13] Nagórny J., 2006, Skazani na zło? Antropologiczny fundament porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II, [in:] Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, (eds.) Świtka J., Kuć M.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 • [14] Nowosad S., Wyrostkiewicz M., 2005, Wina moralna, [in:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, (eds.) Nagórny J., Jeżyna K., Wydawnictwo “Polwen”, Radom.
 • [15] Sobczak S., 2011, Humanistyczny wymiar penitencjarystyki, “Resocjalizacja Polska”, no. 2.
 • [16] Waltoś S., 2002, Między odpłatą a racjonalizmem prawa karnego. Refleksje na tle polityki karnej w Polsce, [in:] Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, (eds.) Czapska J., Kury H., Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków.
 • [17] The Ordinance of the Minister of Justice of 9 February 2004 on Detailed Regulations of Employing Prisoners. Journal of Laws, No. 27, item 242.
 • [18] Act of 6 June 1997 Executive Penal Code, Journal of Laws No. 90, item 557 as Amended.
 • [19] Act of 24 April 2003 on Activities for the Benefit of the Public and Volunteer Work, Journal of Laws No. 96, item 873 as Amended.
 • [20] http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/[access: 13.02.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77dd396d-6a68-47ac-a99a-b638f7da09bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.