PL EN


2014 | 100 | 169-180
Article title

Pokrzywdzony, poszkodowany i ofiara przestępstwa w prawie polskim

Title variants
EN
The Aggrieved Party, the Sutterer and the Victim of an Offence In the Polish Law
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsza publikacja przedstawia prawne problemy interpretacyjne instytucji "pokrzywdzonego, poszkodowanego i ofiary przestępstwa" w praktyce stosowania szczególnej części kodeksu karnego na przykładzie przestępstwa niealimentacji.
EN
This publication is presenting legal interpretative problems to the institution of "the aggrieved party, the aggrieved party and the victim of an offence" in practice of applying the particular part of the penal code on the example of the crime of the nonma-intenance.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Barczak-Oplustil A., Bielski M., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks Karny Część szczególna tom I, Komentarz do art. 117-277, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Lewicki M., Michalska-Badziak R., Olej-niczak-Szałowska E., Stahl M. (red.), Wilczyński P., Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady. Difin, Warszawa 2005.
 • Filipiak T. A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1996.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 1998.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo Prawnicze Lexi-sNexis, Warszawa 2005.
 • Grzeszczyk W. - Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Ignaczewski J. (red.), Karcz M., Maciejko W., Romańska M., Alimenty, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2011.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Klimek J., Alimenty, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1974.
 • Marszał K., Proces Karny, Wydawnictwo Volumen, Katowice 1997.
 • Petrozolin-Skowrońska B.(red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN t. 6, Warszawa 1993.
 • Reetz A., Fundusz alimentacyjny. Omówienie, wzory, komentarz, Gaskor, Wrocław 2011.
 • Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Świda W., Prawo karne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 • Świda Z. (red.), Ponikowski R., Posnow W., Postępowanie karne. Część ogólna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Wąsek A. (red.), Zawłocki R. - Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2010.
 • Kodeks postępowania karnego - Ustawa z 6.6.1997 r. - Dz.U. 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.
 • Ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej - tekst jedn. Dz.U. 2010, Nr 11, poz. 66 z późn. zm.
 • Kodeks karny - Ustawa z 6.6.1997 r. - Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Kodeks cywilny - Ustawa z 23.4.1964 r. - Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 788.
 • Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst jedn. Dz.U. 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
 • Ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - tekst jedn. Dz.U. 2009, Nr 1, poz. 7 z późn. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. - Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 484 z późn. zm.
 • Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 182.
 • Ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1356.
 • Ustawa z 19.8.1944 r. o ochronie zdrowia psychicznego - tekst jedn. Dz.U. 2011, Nr 231, poz. 1375.
 • Ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 124.
 • Ustawa z 9.11.2000 r. o repatriacji - tekst jedn. Dz. U. 2004, nr 53, poz. 532.
 • Ustawa z 25.7.2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz.U. 2002, Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.
 • Deklaracja podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do ofiar przestępstw i nadużyć władzy. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 40/34 z 29.11.1985 r.
 • Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie prawnokarnej ochrony rodziny z 9.6.1976 r. -VI KZP 13/75, OSNKW 1976, Nr 7-8, poz. 86, teza 10.
 • Wyrok TK z 22.9.2009 r. -P 46/07, OTK -A 2009, Nr 8, poz. 126.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77def899-3576-4bf4-ac12-e551fc0448f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.