PL EN


2016 | 1 | 69-73
Article title

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w podmiotach sprawujących długoterminową opiekę nad osobami w wieku podeszłym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Błędowski P. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich; 2012: 55–62.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.).
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.).
 • Augustynowicz A, Czerw A. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w podmiotach leczniczych innych niż szpitale psychiatryczne – zagadnienia wybrane. Prawo Med 2013; 1–2: 35–51.
 • Zgryzek K. Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W: Tyszkiewicz L, red. Problemy nauk penalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 1996: 391–395.
 • Augustynowicz A, Wrześniewska-Wal I. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny w procesie diagnozowania i terapii małoletnich pacjentów. Pediatr Pol 2013; 88(2): 206–212.
 • Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1375).
 • Dąbrowski S, Kubicki L. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień. Warszawa: Instytut Psychiatrii i N eurologii; 1994: 6–31.
 • Dukiet-Nagórska T. Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności. Prawo Med 2004; 4: 16–21.
 • Dąbrowski S, Pietrzykowski J. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Warszawa: Instytut Psychiatrii i N eurologii;1997.
 • Balicki M. Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka. Prawo Med 1999; 1: 40–60.
 • Duda J. Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Warszawa: LexisNexis; 2009.
 • Kupś I, Pełka-Wysiecka J, Samochowiec J. Przymus bezpośredni – realizacja założeń Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wobec pacjenta zachowującego się agresywnie w wybranych placówkach służby zdrowia w województwie zachodniopomorskim.Psychiatria 2007; 4(3): 87–96.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego stosowania (Dz.U. z 2012, poz. 740).
 • Augustynowicz A, Wrześniewska-Wal I. Ograniczenie autonomii pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu gruźlicy. Pneumon Alergol Pol 2013; 81(2): 130–136.
 • Karkowska D. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer; 2012.
 • Świderska M. Zgoda pacjenta na zabieg medyczny. Toruń: TNO iK Dom Organizatora; 2007.
 • Dukiet-Nagórska T. Autonomia pacjenta a polskie prawo karne. Warszawa: Wolters Kluwer; 2008.
 • Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Boratyńska M, Konieczniak P. Prawa pacjenta. Warszawa: Difin; 2001.
 • Projekt założenia do projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 18 czerwca 2014 r. [cyt. 25.02.2015]. Dostępny na URL : https://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/ 234323.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77e6f54c-9328-4545-b718-f349131c798b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.