PL EN


2016 | 1(47) | 22-37
Article title

Analiza jakości najpopularniejszych bankowych serwisów internetowych w Polsce w 2014 roku

Content
Title variants
EN
An Analysis of Quality of the Most Popular Bank Internet Services in Poland in 2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem rozważań jest identyfikacja najlepszych z punktu widzenia klienta indywidualnego serwisów internetowych bankowości elektronicznej w Polsce w 2014 roku. Wykorzystanie instrumentów nowoczesnej technologii komunikacyjnej do kontaktów z klientami e-bankowości stwarza bankom przewagę konkurencyjną oraz przedstawia możliwości świadczenia usług bankowych w sposób wygodny dla klientów. Bankowość elektroniczna prowadzi do umocnienia pozycji banku w konkurencyjnym środowisku rynkowym, dlatego właśnie wysoka jakość witryny internetowej często odgrywa decydującą rolę w postrzeganiu całego banku. Badaniu metod umocnienia tej pozycji poświęcono niniejszy artykuł. Po krótkim wprowadzeniu na temat sytuacji w bankowości elektronicznej w Polsce autorzy określają założenia do prowadzonych badań. W badaniach wykorzystano metodę oceny punktowej oraz metodę oceny punktowej z preferencjami. Na jej podstawie zbudowano elektroniczny arkusz ocen udostępniony w Internecie i poproszono wybranych w sposób celowo-przypadkowy użytkowników o jego wypełnienie. Następnie na podstawie uzyskanych wyników autorzy przeprowadzili wielostronne analizy oraz przedstawili wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Autorskim wkładem do badań była specyfikacja kryteriów oceny serwisów (w grupach ekonomicznych, technicznych i antykryzysowych) jako głównych wyznaczników postrzegania jakości witryn internetowych, identyfi kacja najlepszych witryn e-bankowości oraz sformułowanie wniosków mogących stać się punktem wyjścia dla stworzenia skutecznego systemu zarządzania jakością e-usług w tej dziedzinie.
EN
The main aim of considerations is to identify the best, from the individual client’s point of view, Internet services of e-banking in Poland in 2014. The use of modern communication technology instruments for contacts with e-banking clients offers banks competitive advantage and presents the opportunities to provide banking services in the way convenient for clients. E-banking leads to reinforcement of the bank’s position in the market competitive environment, hence high quality of the Internet site often plays the decisive role in perception of the bank as a whole. The article deals with surveying the methods of reinforcing that position. Upon a concise introduction on the situation in e-banking in Poland, the authors define the assumptions to the surveys carried out. In the surveys, there was used the method of scoring and the method of scoring with preferences. Based on it, they constructed an electronic score sheet made accessible on the Internet and asked the users selected intentionally and randomly to fill it in. Next, based on the achieved results, the authors carried out multisided analyses and presented conclusions stemming therefrom and recommendations. The authors’ contribution to the surveys was specification of the criteria of service assessment (in the economic, technical and anti-crisis groups) as the main determinants of perception of the quality of Internet websites, identification of the best e-banking sites and formulation of conclusions that may be the basis for setting up an effi cient system of e-service quality management in this domain.
Year
Issue
Pages
22-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
References
 • Bauer H.H., Hammerschmidt M., Falk T. (2005), Measuring the quality of e-banking portals, “International Journal of Bank Marketing”, Vol. 23, No. 2.
 • Chiou W.C., Lin C.C., Perng C. (2010), A strategic framework for website evaluation based on a review of the literature from 1995–2006,“Information & Management”, Vol. 47, No. 5-6.
 • Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M. (2011), Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2010a), Koncepcja ekspertowego systemu oceny i selekcji witryn internetowych,Część 4.2, rozdz. 4, Koncepcje zastosowań systemów ekspertowych, (w:) Gołuchowski J., Filipczyk B. (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Prace Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Chmielarz W. (2010b), Methodological Aspects of the Evaluation of Individual E-Banking Services for Selected Banks in Poland, (w:) Pańkowska M. (Ed.), Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments. CreatingInformation System Ecology, IGI Global, Business Science Reference, Hershey-New York.
 • Chmielarz W. (2013), Comparative analysis of electronic banking services in selected banks in Poland in 2013, (w:) Gospodarowicz A., Wawrzyniak D. (Eds.), Current Problems of Banking Sector Functioning in Poland and East European Countries, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 316.
 • Chmielarz W. (2009), Metody oceny elektronicznych usług bankowych dla klientów indywidualnych w Polsce, (w:) Gospodarowicz A. (red.), Bankowość detaliczna – idee, modele, procesy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 54.
 • Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes,“Archives of Psychology”, No. 140.
 • Mateos M.B., Mera A.C., Gonzales F.J., Lopez O.R. (2001), A new Web assessment index: Spanish universities analysis, “Internet Research: Electronic Application and Policy”, No. 11(3).
 • Migdadi Y.K. (2008), Quantitative Evaluation of the Internet Banking Service Encounter’s Quality: Comparative Study between Jordan and the UK Retail Banks, “Journal of Internet Banking and Commerce”, No. 2(13).
 • Miranda F.J., Cortes R., Barriuso C. (2004),Quantitative Evaluation of e-Banking Web Sites: an Empirical Study of Spanish Banks, “The Electronic Journal Information Systems Evaluation”, No. 2(9), http://www.eiise.com [dostęp: kwiecień 2015].
 • NETB@nk Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. Podsumowanie IV kwartału 2014 r., http://www.zbp.pl/Netbank_Q4_2014v3.pdf [dostęp: 15.04 2015].
 • Samcik M. (2010), Polskie banki wychodzą z kryzysu dzięki swoim klientom, „GW, Gospodarka i Biznes”, 18 maja.
 • Samcik M., Ostrowski M. (2010),W którym banku najlepsze konto, „GW, Biznes, Ludzie, Pieniądze”, 24 maja.
 • Sikorski M. (2013), Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Webb H.W., Webb L.A. (2004), SiteQual: an integrated measure of Web site quality, “Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 17, No. 6.
 • Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Yang Z., Cai S., Zhou Z., Zhou N. (2005), Development and validation of an instrument to measure user perceived service quality of information presenting Web Portals,“Information & Management”, Vol. 42, No. 4.
 • http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/europe/trends-and-issues-europe/statistics-europe/internet-statistics-europe/comscore-releases-2014 [dostęp: kwiecień 2014].
 • http://bank24.blox.pl/2013/03/Bankowosc-internetowa-w-Polsce-i-Europie.html [dostęp: wrzesień 2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77eb9aa6-3673-412d-97a0-2ea16048ec9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.