PL EN


2014 | 1(24) | 137-147
Article title

Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The impact of cooperation within the framework of alliances knowledge on the ability of innovative companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyszłością rozwoju gospodarki, jej nowoczesności i innowacyjności są kooperacje przedsiębiorstw. Stopień nasilenia tej współpracy jest uzależniony od otoczenia, działającej konkurencji i potrzeb danego kooperanta. Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, aby się rozwijało i umacniało swoją pozycję na rynku, musi być innowacyjne (czyli musi posiadać i budować odpowiedni potencjał, wykorzystywany do tworzenia innowacji), a jest to możliwe między innymi dzięki pozyskiwaniu wiedzy z zewnętrznych źródeł, w ramach tzw. aliansów wiedzy. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnego uczenia się. Alians pomaga w wymianie doświadczenia i wiedzy między współpracującymi organizacjami. W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys teoretycznego ujęcia takich aliansów, druga część natomiast zawiera wyniki badań, które ukazują wykorzystanie tej formy pozyskiwania wiedzy przez przedsiębiorstwa z regionu Tarnowa i Małopolski. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowoczesnej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz. Podjęto również próbę zdefiniowania determinant współpracy na płaszczyźnie kooperacji z zewnętrznymi instytucjami i oceny ich skuteczności jako przesłanki wzmocnienia zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa. Dodatkowej ocenie poddano poziom kooperacji przedsiębiorstw w aliansie wiedzy.
EN
The future development of the economy, its modernity and innovation are cooperation businesses. The degree of cooperation is dependent on the environment, competitors, and the needs of the cooperator. Every company that operates in terms of the knowledge economy to be developed and strengthened their position in the market, must be innovative (i.e. must have and build the necessary capacity, used to create innovation), and that is possible due to acquisition of knowledge from external sources, called: knowledge alliances. The practice indicates growing number of cooperation initiatives of enterprises with external entities in the field of collaborative learning. Alliance helps in the exchange of experiences and knowledge between cooperating organizations. The first part of the article outlines the theoretical recognition of such alliances, the second part contains the results of studies that demonstrate the use of this form of knowledge acquisition by the company of Tarnow and Malopolska region. The purpose of this article is to present modern forms of knowledge from outside. It was also an attempt to identify the determinants of cooperation at the level of cooperation with external institutions and evaluate their effectiveness, as a condition for strengthening the capacity development of the company. The level of cooperation of enterprises in the alliance knowledge has been additionally evaluated.
Year
Issue
Pages
137-147
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła, Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości
 • Małopolska Wyższa Szkoła, Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
References
 • Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ISBN 83-7252-119-0.
 • Aluchna, M. (2006). Formułowanie strategii „blue ocean” [online, dostęp: 2014-02-24]. Dostępny w Internecie: http://www.e-ureka.net/wp-content/uploads/2010/08/Formulowanie_strategii_blue_ocean.pdf.
 • Danik, L., Żukowska, J. (2011). Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu i globalizacji, 221, 123‒136.
 • Firszt, D. (2012). Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-7556-515-7.
 • Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453 [online, dostęp: 2014-02-24]. Dostępny w Internecie: http://www.wzieu.pl/zn/453/summ/14_markiewicz.pdf.
 • Pomykalski, A. (2011). Model otwartej innowacji a zarządzanie sieciowe organizacją. W: J. Rybicki, T. Drul (red.). Strategie sukcesu organizacji (s. 139‒148). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu.
 • Sikorski, Cz. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12915-8.
 • Wawryszuk-Misztal, A. (2007). Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 978-83-227-2742-3.
 • Wiśniewska, J. (2010). Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 978-83-7241-772-5.
 • Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 211‒223.
 • Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 83-60009-07-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77edf58f-8752-4bfe-bede-f3cca26523a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.